Brieven regering

Zoekresultaten (846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Brieven regering

Wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector ivm de verbetering positie en zeggenschap huurders

Wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector ivm de verbetering positie en zeggenschap huurders. 27 926 Huurbeleid Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D15541

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over Woningbouwvereniging Beter Wonen (Wieringen)

Reactie op verzoek commissie over Woningbouwvereniging Beter Wonen (Wieringen). nog steeds niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat ik de situatie bij Beter Wonen onverkort zorgelijk vind. Om die reden heb ik in mijn...

2010D22533

Brieven regering

Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid

Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid. hierin de voorstellen voor het structureel verbeteren en organiseren van de informatiepositie op rijksniveau, het voorzien in de (secretariële) ondersteuning van de door de Interdepartementale Commissie Constitutionele zaken en Wetgeving...

2010D51672

Brieven regering

Aanbieden rapportage diepteonderzoek ventilatiesystemen in recente woningen

Aanbieden rapportage diepteonderzoek ventilatiesystemen in recente woningen. een onderzoek naar de kwaliteit van mechanische ventilatiesystemen in 299 recent gebouwde eengezinswoningen. Het RIVM heeft vervolgens onderzoek verricht om binnen dat bestand na te gaan of er een...

2011D15805

Brieven regering

Voortgang programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid

Voortgang programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid. is naast wetenschappelijke onzekerheid ook risicoperceptie van groot belang. Een gezonde en veilige leefomgeving gaat ook om percepties en hoe de overheid hiermee omgaat. Het beleidskader «Nuchter Omgaan met...

2011D24833

Brieven regering

Aanbieden rapporten van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) over Fatale woningbranden

Aanbieden rapporten van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) over Fatale woningbranden. kst-26956-113 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER...

2011D48441

Brieven regering

Uitvoering motie Jansen c.s. (28325, nr. 134) inzake het oprichten van een kenniscentrum funderingen

Uitvoering motie Jansen c.s. (28325, nr. 134) inzake het oprichten van een kenniscentrum funderingen. de VNG geldt overigens dat zij de oprichting van een Kenniscentrum Funderingen bestuurlijk steunt, maar geen middelen heeft om hierin te participeren...

2011D61744

Brieven regering

Vernieuwing bouwregelgeving

Vernieuwing bouwregelgeving. kst-28325-146 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 28 325 Bouwregelgeving Nr. 146 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede...

2011D62558

Brieven regering

Uitvoering motie Karabulut en Voortman (32500 VII, nr. 52) over de aankoop door woningcorporaties van woningen van kopers met financiële problemen

Uitvoering motie Karabulut en Voortman (32500 VII, nr. 52) over de aankoop door woningcorporaties van woningen van kopers met financiële problemen. dat van corporatie Dudok Wonen, die een coalitie met de gemeente Hilversum en de Kredietbank...

2011D62360

Brieven regering

Rapport Algemene Rekenkamer: Vastgoed van het Rijk: volume en waarde

Rapport Algemene Rekenkamer: Vastgoed van het Rijk: volume en waarde. kst-33123-1 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 123 Vastgoed van het Rijk Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE...

2011D62491

Brieven regering

Actieplan Stalbranden 2012 - 2016

Actieplan Stalbranden 2012 - 2016. kst-33000-XIII-154 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)...

2011D64211

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Jansen c.s. (29453, nr. 213) inzake woningcorporatie Rentree

Reactie op de motie van het lid Jansen c.s. (29453, nr. 213) inzake woningcorporatie Rentree. kst-29453-219 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 453 Woningcorporaties Nr. 219 BRIEF VAN...

2011D64001

Brieven regering

Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels'

Kabinetsreactie op Actal-advies 'Bouwstenen voor minder regels'. kst-32847-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE...

2012D03267

Brieven regering

VERTROUWELIJKE brief inzake een woningcorporatie n.a.v. toezeggingen gedaan in het besloten overleg d.d. 31 januari 2012. De brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

VERTROUWELIJKE brief inzake een woningcorporatie n.a.v. toezeggingen gedaan in het besloten overleg d.d. 31 januari 2012. De brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der...

2012D04807

Brieven regering

Evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns

Evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns. het de aanpak en het proces rond de uitvoeringsagenda. Hoewel het na twee jaar vroeg is om tot een uiteindelijk oordeel te komen, is een belangrijke conclusie dat de basis van de...

2012D08631