Brieven regering

Brieven regering

Toegezegde studies naar de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen Japan en de EU

Toegezegde studies naar de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen Japan en de EU. kst-31985-10 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek Nr. 10 BRIEF...

2012D23299

Brieven regering

IOB beleidsdoorlichting drinkwater en sanitaire voorzieningen

IOB beleidsdoorlichting drinkwater en sanitaire voorzieningen. de periode 1990 tot 2011, waarbij de periode tot 2004 alleen op hoofdlijnen is beschreven. 2004 was het startjaar van het huidige, op het vergroten van toegang gerichte beleid. De...

2012D26097

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken inzake handel van 31 mei 2012

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken inzake handel van 31 mei 2012. NTBs is een goed pakket overeengekomen, dat alle onderdelen van de EU-lijst omvat. De Commissie benadrukte nog maar eens dat deze lijst indicatief is...

2012D28373

Brieven regering

Beleidsevaluatie migratie en ontwikkeling

Beleidsevaluatie migratie en ontwikkeling. beleidsprioriteit nummer 6, waar relatief veel voorstellen zijn ingediend gericht op ondersteuning van herintegratie bij terugkeer. Hierbij is in het kader van het terugkeerbeleid expliciet interdepartementale afstemming nodig voor de beoordeling van...

2012D29329

Brieven regering

Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012

Verslag van de economische missie naar Irak, 2 - 7 juni 2012. kst-33000-XIII-193 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie...

2012D29607

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt (28973, nr.94)

Reactie op de motie van het lid Van Gerven waarin de Kamer de regering verzoekt te onderzoeken in hoeverre de criteria kunnen worden aangescherpt waardoor subsidiegeld van het buitenlandinstrumentarium niet bij rijken of grote bedrijven terechtkomt...

2012D30474

Brieven regering

Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag

Onderhandelingen VN-wapenhandelsverdrag. kst-22054-202 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 202 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2012D31629

Brieven regering

Fiche Verordening financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen

Fiche Verordening financiële aansprakelijkheid bij investeringsgeschillen van investeerders uit derde landen. die onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie valt. Het voorstel raakt ook aan nationale competenties van de lidstaten, zoals de regels voor onteigening, het...

2012D33264

Brieven regering

Exportfinanciering en ondersteuning export

Exportfinanciering en ondersteuning export. helder: er ligt een transitieopgave voor wat betreft ons exportpatroon, waarbij naast de bestaande inzet op nabije markten meer wordt ingezet op het betreden van nieuwe groeimarkten. Dit zijn markten die vragen...

2012D33464

Brieven regering

Terugkeer van vreemdelingen naar Ghana

Terugkeer van vreemdelingen naar Ghana. kst-29344-90 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 29 344 Terugkeerbeleid Nr. 90 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de...

2012D35480

Brieven regering

Toezending landenprogramma's van het Local Government Capacity Programme 2012-2016 van VNG International.

Toezending landenprogramma's van het Local Government Capacity Programme 2012-2016 van VNG International.. het verbeteren van de lokale voedselzekerheidssituatie. Positieve ervaringen in het programma met de acht lokale overheden zullen via de verenigingen worden verspreid. Het programma...

2012D36357

Brieven regering

Beleidsdoorlichting begrotingssteun en evaluatie begrotingssteun Zambia

Beleidsdoorlichting begrotingssteun en evaluatie begrotingssteun Zambia. corruptiebestrijding, voorkomen van mensenrechtenschendingen en bevorderen van goed bestuur niet op de Nederlandse lijn zitten. De onderhavige beleidsdoorlichting richt zich op de voor- en nadelen van het instrument begrotingssteun en...

2012D38494

Brieven regering

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 15 oktober 2012

Verslag Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 15 oktober 2012. . Een inclusief proces is immers een sine qua non voor een succesvolle uitkomst van het post-2015 proces: de EU moet zich niet isoleren. Deze notie werd...

2012D38630

Brieven regering

Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). kst-26485-147 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 147 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN...

2012D38601

Brieven regering

AIV-advies No. 80 ‘Ongelijke werelden: Armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking’

AIV-advies No. 80 ‘Ongelijke werelden: Armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking’. kst-33400-V-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van...

2012D39352