Gang

Wetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

Het initiatiefwetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers krijgen een plicht tot informatieverstrekking over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies aan de ondernemingsraad en in het bestuursverslag. Er moet een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt de wettelijke taak om het parlement elke twee jaar te informeren over de ontwikkelingen van de loonkloof in Nederland.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:03

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 november 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:35 - 13:40

Wetgevingsproces

 1. 7 maart 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 maart 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 7 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 4. 13 oktober 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 november 2020 om 14.00 uur. 

 5. 4 november 2020

  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 16 december 2020

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 10. 5 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 4 juni 2024

  Procedures en brieven SZW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 13 juni 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 14 juli 2024

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten