Wetsvoorstel Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

Het initiatiefwetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers krijgen een plicht tot informatieverstrekking over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies aan de ondernemingsraad en in het bestuursverslag. Er moet een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. Indien daar geen gevolg aan wordt gegeven volgen boetes. De Inspectie SZW wordt de toezichthoudende instantie. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt de wettelijke taak om het parlement elke twee jaar te informeren over de ontwikkelingen van de loonkloof in Nederland.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:03

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 4 november 2020 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 13:35 - 13:40

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 7 maart 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 maart 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 3. 7 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 13 oktober 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 5. 4 november 2020

  Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 16 december 2020

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

 7. 17 december 2020

  Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

 9. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 10. 1 december 2022

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157) (voortzetting)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Documenten

Naar boven