Gang

Wetsvoorstel Initiatiefwetsvoorstel van de leden Agema en Pouw-Verweij tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de terugkeer van de verzorgingshuizen

Indieners willen de afbraak van de ouderenzorg keren en de het sluiten van de verzorgingshuizen herstellen. Ze beogen met deze initiatiefwet de grondslag voor intramurale zorg te verbreden met het vroegere verzorgingshuis. Het gaat hierbij specifiek om de verzorgingshuizen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie. Reactie Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop afwachten.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00