Verslag van een notaoverleg : Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 april 2024, over Digitalisering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1149 Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

29697-130 Motie van het lid Temmink over een plan voor een dekkend netwerk van laagdrempelige overheidsbrede loketten

Indiener N.G.J. Temmink, Tweede Kamerlid

Motie

36410-54 Motie van het lid Eerdmans c.s. over in beeld brengen hoeveel ouderen en digitaal mindervaardigen afgehaakt raken door het tempo van de toenemende digitalisering

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid

Motie

36410-53 Motie van het lid Dassen c.s. over een impactanalyse per ministerie met betrekking tot de effecten en de toepassing van kunstmatige intelligentie door de overheid, op de banen van de toekomst, beleidsontwikkeling en onze manier van werken

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Motie

36360-VI-14 Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes opnemen in het Algoritmeregister en die onderwerpen aan een mensenrechtentoets

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

26643-1001 Gewijzigde motie van het lid Leijten over de categorische uitzondering in het algoritmeregister voor algoritmes die zien op rechtshandhaving laten vervallen (t.v.v. 26643-987)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

26643-986 Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over het aanmoedigen van nieuw wetenschappelijk onderzoek op het gebied van AI safety

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

26643-995 Motie van het lid Kathmann c.s. over onderzoeken in hoeverre de inzet van expertteams die volledige inzage hebben in een algoritme, succesvol kan zijn in het bestrijden van discriminerende algoritmes

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Motie

26643-993 Motie van het lid Slootweg over ervoor zorgen dat alle overheidsorganisaties binnen twee jaar aan inwoners kenbaar maken welke persoonsgegevens en algoritmes ze gebruiken bij besluiten

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

26643-974 Motie van het lid Rajkowski over in het Rijksbreed cloudbeleid 2022 meenemen dat de rijksoverheid bij een internetstoring haar belangrijkste taken moet kunnen blijven uitoefenen

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

26643-976 Motie van de leden Koekkoek en Rajkowski over de afweging van publieke waarden door departementen nader specificeren in het Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

26643-977 Motie van het lid Slootweg over het toevoegen van goede democratische controle als randvoorwaarde voor gebruik van publieke cloudvoorzieningen

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

26643-975 Motie van het lid Rajkowski c.s. over het heroverwegen van de doorgifte van persoonsgegevens en overheidsdata naar landen buiten de EER en het kiezen voor een Europees cloudinitiatief

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

29279-760 Motie van het lid Van Baarle over altijd aangeven of een overheidsbesluit gebaseerd is op een algoritme of op risicoprofilering

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

21501-33-987 Motie van het lid Leijten over regelen dat een op basis van AI genomen besluit altijd begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VII-26 Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Kat over overheidsinstanties eerst een kosteloze betalingsherinnering laten sturen

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid

Motie

26643-877 Motie van het lid Van Baarle c.s. over de overheid en bedrijven verplichten om waarborgen te hanteren om discriminatie door algoritmen te voorkomen

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-16 Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VII-26 Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen

Indiener L.A.J.M. Dassen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Binnenlandse Zaken (36200-VII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Staat van de rechtsstaat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Tweeminutendebat Rijksbreed cloudbeleid 2022 (Kamerstuk 26 643, nr. 963)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Inzet algoritmes en data ethiek binnen de rijksoverheid (CD 15/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Tweeminutendebat Adviesrapport 'Elke regio telt' (CD 25/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00