Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P00868

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

2020P00704

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

2020P00701

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

2020P00702

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

2020P00705

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Waterwet

2020P00699

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

2020P00700

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

2020P00693

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

2020P00703

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

2020P00698

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

2020P00697

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

2020P00694

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

2020P00695

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

2020P00696

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250)

2020P00691

Plenaire verslagen

21 januari 2020

43e vergadering, dinsdag 21 januari 2020; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Maatschappelijke opvang; Plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst;

Ongecorrigeerd

Kamervragen

21 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Slootweg over "Het bericht dat zorginstelling Pluryn kinderen weigert die specialistische hulp nodig hebben"

2020D01545
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

21 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Rudmer Heerema, Nijkerken-de Haan en Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘schorsing om herkenbare leerlingen in bescherming te nemen’ en ‘drie jongens opgepakt voor mishandeling Gorinchem’

2020D01485
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Inbreng verslag schriftelijk overleg over weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (Kamerstuk 32734-39)

2020D01889
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Convocatie algemeen overleg Materieel Defensie en Project Verwerving F-35 dd 4 februari 2020

2020D01735
Indiener T.N.J. de Lange
griffier

Kies periode

tot Toepassen