Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (11.686)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, Stemmingsuitslagen, 26-03-2020

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg. 36410-XVI-150  Motie van de leden Tielen en Daniëlle Jansen over onderzoeken hoe nieuwe zorgaanbieders vooraf strenger gecontroleerd kunnen worden op financiële stromen...

2024P07061

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht. 33836-96  Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet...

2024P07182

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 36387-43  Gewijzigde motie van de leden Kröger en Beckerman over al dit jaar huishoudens financieel tegemoetkomen voor hoge warmtetarieven (t.v.v. 36387-21)  

2024P07188

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-331  Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals...

2024P07187

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. --1  Nader gewijzigde motie van de leden Palmen en Mohandis over de Kamer informeren over de wettelijke mogelijkheden en implicaties voor het volledig gelijktrekken van de vermogensgrenzen (t.v.v...

2024P07183

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024. --1  Gewijzigde motie van de leden Tuinman en Stoffer over proactief verkennen om samen met de Verenigde Staten op te trekken voor de verdediging...

2024P07184

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten (36412)

Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van...

2024P07053

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie. 32813-1381  Motie van de leden Teunissen en Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoedigen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken   32813-1379  Motie...

2024P07055

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken (36408)

Verdere behandeling van aanhangige stukken (36408). 36408-40  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   36408-41  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen...

2024P07042

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 36530-0  Wijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 en enige andere onderwijswetten in verband met de landelijke borging van de uitvoering van ondersteuning van scholen en instellingen bij het onderwijs aan...

2024P07043

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025. 36410-VIII-130  Motie van het lid Soepboer over het bedrag van 332 miljoen euro uit het Groeifonds investeren in het direct versterken van de basisvaardigheden  

2024P07058

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

Moties ingediend bij de Wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. 36412-21  Motie van het lid Pierik c.s. over onderzoeken hoe dienstverlening ten behoeve van het watersysteem door agrariërs verdisconteerd kan worden...

2024P07054

Stemmingsuitslagen

Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)

Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen). 36440-0  Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen)   36440-8  Amendement van de leden Stoffer en Pierik over eenvoudiger niet-Europese kapiteins kunnen inzetten bij algemene...

2024P07051

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023. 36410-VIII-127  Motie van het lid Pijpelink over opties uitwerken voor voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting tot 2050   36410-VIII-128  Motie van het lid Pijpelink over een...

2024P07057

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen. 36443-12  Motie van het...

2024P07060

Stemmingsuitslagen

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad. 36529-4  Brief van de...

2024P07049

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (36334)

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen (36334). 36334-10  Nader gewijzigd amendement van het lid...

2024P07046

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de strafkamer van de Hoge Raad. 36529-2  Brief van de...

2024P07047

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de belastingkamer van de Hoge Raad

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de belastingkamer van de Hoge Raad. 36529-3  Brief van de...

2024P07048

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie. 36514-5  Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk over concrete voorstellen uitwerken voor het verbeteren van de betrokkenheid van jongeren...

2024P07037

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken. 36349-0  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken   36349-7  Amendement...

2024P07039

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000

Moties ingediend bij de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. 36349-15  Motie van het lid Van Nispen over een plan van aanpak voor het verkorten van beslistermijnen in asiel- en nareiszaken en het wegwerken van wachtlijsten  ...

2024P07040

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet kinderopvang BES

Motie ingediend bij de Wet kinderopvang BES. 36306-11  Motie van het lid White over actief meedenken bij verzoeken uit de praktijk om te innoveren met de kinderopvang op de BES-eilanden  

2024P07035

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie. 36410-VII-110  Motie van de leden Chakor en Inge van Dijk over bezien hoe de ambten van decentrale volksvertegenwoordigers aantrekkelijker gemaakt kunnen worden   36410-VII-109  Motie van het...

2024P07036

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector. 32847-1170  Motie van het lid Paternotte c.s. over het voor vve's makkelijker maken om woningen op te toppen door het appartementsrecht te moderniseren   32847-1165  Motie van het...

2024P07038

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Energiewet

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Energiewet. 36378-39  Motie van het lid Erkens over een kenniscentrum opzetten waarbij netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven ondernemers kunnen helpen om een energiehub te realiseren   36378-35  Motie van...

2024P07032

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie)

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie). 36387-0  Wijziging van de Omgevingswet en de Gaswet in verband met...

2024P07028

Stemmingsuitslagen

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES)

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES). 36306-12  Amendement van de leden Ceder en White ter vervanging van nr. 10 over een evaluatiebepaling   36306-0  Regels ten behoeve...

2024P07033

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomstverkenning vervolgonderwijs

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Toekomstverkenning vervolgonderwijs. 31288-1122  Motie van het lid Paternotte c.s. over de mogelijkheden uitwerken om de tegemoetkoming voor de leenstelselgeneratie te verhogen tot het maximumbedrag dat deze generatie is misgelopen...

2024P07031

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024. 21501-02-2884  Motie van het lid Dassen c.s. over in overleg met bondgenoten en de industrie zoeken naar oplossingen om levertijden van luchtverdedigingscapaciteiten en -munitie...

2024P06995

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

Moties ingediend bij het debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024. 21501-20-2075  Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de Oekraïense landbouwsector maximaal ondersteunen en Russische ondermijning daarvan tegengaan...

2024P06791

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 36387-25  Motie van de leden Erkens en Grinwis één loket waar huishoudens terechtkunnen voor informatie over verduurzaming en de financiering daarvan   36387-30  Motie van het lid Postma...

2024P06516

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg. 29247-441  Motie van de leden Van Nispen en Dijk over een stop instellen op het sluiten van essentiële onderdelen van ziekenhuizen tot een nieuw kabinet hierover heeft beslist  ...

2024P06520

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen. --1  Gewijzigde motie van de leden Sneller en Zeedijk over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel (t.v.v. 29023-472)...

2024P06654

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en...

2024P06518

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen. 31209-254  Motie van het lid Kostic over de aanbeveling uitvoeren dat natuurinclusief inrichten, bouwen en renoveren moet bijdragen aan de minimumvereisten voor een gebiedsspecifieke Basiskwaliteit Natuur   31209-257  Motie...

2024P06514

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387)

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387). 36387-17  Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan...

2024P06515

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-331  Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals...

2024P06508

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. 36243-17  Motie van het lid Van Vroonhoven over...

2024P06519

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI)

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI). 29628-1215  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde...

2024P06511

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P06509

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid. 28089-296  Motie van het lid Kostic over onafhankelijk onderzoek naar de vervuiling van de bodem onder het Tata Steel-terrein en het effect daarvan op de gezondheid en leefomgeving van...

2024P06512

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid. 36410-A-56  Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen  ...

2024P06513

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Kansspelen

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Kansspelen. 24557-225  Motie van het lid Vondeling over geen kansspelopbrengsten laten gaan naar organisaties die terrorisme verheerlijken of hun geld gebruiken om zich te mengen in het overheidsbeleid   24557-230  Motie...

2024P06521

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht. 33836-96  Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet...

2024P06522

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid. 29023-506  Motie van het lid Teunissen over bij eventuele nieuwe winningsvergunningen voor gasboringen in de Noordzee een clausule invoegen die het mogelijk maakt om de vergunning in te...

2024P06524

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingdienst

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingdienst. 31066-1367  Motie van de leden Idsinga en Omtzigt over de definitie van het begrip "eigen dossier" en terughoudendheid bij het inroepen van de geheimhoudingsplicht   31066-1371  Motie van het lid...

2024P06525

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Moties ingediend bij het debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen. 24587-948  Motie van het lid Faber-van de Klashorst over extra capaciteit creëren door gedetineerden eerder in te sluiten en het activiteitenprogramma terug te...

2024P06523

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag

Moties ingediend bij het debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag. 25295-2175  Motie van het lid Keijzer c.s. over uitstel vragen voor de stemming over de IHR en het pandemieakkoord tijdens de Wereldgezondheidsvergadering  ...

2024P06517

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag. 31066-1358  Motie van de leden Stultiens en Inge van Dijk over een oplossing voor situaties waarin de inperking van de BAC leidt tot nadelige gevolgen voor de gedupeerde ouders...

2024P06510

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Slagt-Tichelman inzake veilige en legale abortuszorg voor iedereen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota-Slagt-Tichelman inzake veilige en legale abortuszorg voor iedereen. 36317-5  Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over het op afstand verstrekken van abortuspillen uitzonderen van de Beleidsregel...

2024P06507

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn voor huurverhogingen)

Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap (verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van...

2024P05993

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland. --1  Gewijzigde motie van het lid Thijssen over de huidige SDE++ voor wind op zee budgetneutraal hervormen om zo een vorm van tweezijdige contracts for difference for...

2024P06138

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. --1  Gewijzigde motie van het lid Bamenga c.s. over een uniforme landelijke inzamelregeling voor lachgascilinders instellen (t.v.v. 32852-297)  

2024P06134

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P06133

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. --1  Gewijzigde motie van de leden Bruyning en Westerveld over uitspreken dat over de misstanden in de gesloten jeugdzorg een beknopte parlementaire enquête wordt ingesteld (t.v.v...

2024P05983

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Moties ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-332  Motie van de leden Dijk en Maatoug over een concreet en doorgerekend voorstel voor een nationale miljonairsbelasting met de stukken van het Belastingplan...

2024P05999

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2026  Motie van het lid Mooiman c.s. over een grondige analyse van de inzet van macrofinanciële bijstand en een beoordeling van de langetermijnimpact en financiële risico's voor Nederland  

2024P06000

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden

Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden. 28089-286  Motie van het lid Gabriëls c.s. over per direct starten met het opstellen van een gezondheidseffectrapportage in samenwerking...

2024P05997

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad

Moties ingediend bij het debat over de dalende vaccinatiegraad. 32793-732  Motie van het lid Paulusma c.s. over de Twijfeltelefoon zo snel als mogelijk beschikbaar maken voor het Rijksvaccinatieprogramma   32793-734  Motie van het lid Tielen c.s...

2024P05996

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Wet goed verhuurderschap. 36511-16  Motie van het lid Beckerman...

2024P05994

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten COM (2023) 637. 36514-3  Brief van de vaste commissie voor...

2024P05995

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05986

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse. 21501-08-943  Motie van het lid Grinwis c.s. over de voorbereidingen voor een nationaal natuurherstelplan ter hand nemen en voor het einde van het jaar...

2024P05988

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet NLQF

Motie ingediend bij de Wet NLQF. 36341-8  Motie van het lid Paternotte over onderzoek naar de effectiviteit van het handhavings- en sanctieregime met betrekking tot het gebruik van de naam "hogeschool" en "universiteit"  

2024P05992

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF). 36341-0  Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)   36341-7  Amendement van de leden Soepboer...

2024P05991

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Moties ingediend bij het debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. 24170-324  Motie van het lid El Abassi over een op kleinere gemeenten gericht uitvoeringsplan ontwikkelen voor het opstellen en uitvoeren van een lokale inclusieagenda...

2024P05990

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici. 30821-210  Motie van het lid Timmermans c.s. over onderzoeken hoe aanvullende maatregelen genomen kunnen...

2024P05989

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024. --1  Tweede nader gewijzigde motie van het lid Patijn over varianten voor compensatie uitwerken voor groepen waarvan de koopkracht is overschat (t.v.v. 36488-11)  

2024P05619

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leraren

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leraren. 27923-468  Motie van de leden Ceder en Stoffer over borgen dat de goede bestaande samenwerking omtrent het aanpakken van het lerarentekort en het opleiden van leraren in stand   27923-465...

2024P05556

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Moties ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg. 31839-1006  Motie van het lid Synhaeve over het samen met jongeren in kaart brengen van de emotionele schade bij jongeren in ZIKOS-afdelingen en een wijze voor passend...

2024P05561

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden. 29684-268  Motie van het lid Heutink over nooit auto's weren van de Waddeneilanden waar ze reeds zijn toegestaan   29684-270  Motie van het lid Kostic over een plan van aanpak...

2024P05553

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en Handhaving

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en Handhaving. --1  Gewijzigde motie van het lid Paternotte c.s. over in overleg gaan met onvrije landen die voor langdurig in Nederland verblijvende diaspora informeel onderwijs sponsoren (t.v.v. 31289-579)  ...

2024P05557

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid. 19637-3230  Motie van het lid Koekkoek over het delen van de Declaration of Intent met de Kamer zodra daar toestemming van Egypte voor is   19637-3224  Motie van...

2024P05555

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang proces BFTK 2024-2028

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang proces BFTK 2024-2028. 36410-VII-98  Motie van het lid Bikker c.s. over een wettelijke borging van Friestalig media-aanbod   36410-VII-94  Motie van de leden Tjeerd de Groot en Meulenkamp over concrete...

2024P05560

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05616

Stemmingsuitslagen

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (36478)

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (36478). 36478-10  Amendement van het lid Stoffer over...

2024P05552

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor. 29984-1195  Motie van het lid Grinwis c.s. over prestatieafspraken met ProRail maken over het beheer en herstel van liften   29984-1188  Motie van het lid Stoffer c.s. over de mogelijkheden...

2024P05558

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel. 30252-157  Motie van de leden Pierik en Flach over het opstellen van een langjarige strategische landbouwvisie binnen de EU waarbij de continuïteit van voedselzekerheid vooropstaat   30252-164...

2024P05559

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse

Moties ingediend bij het debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse. 21501-08-942  Motie van het lid Kostic c.s. over de afspraken over natuurbescherming tijdig nakomen en maatregelen nemen om de negatieve trend voor verschillende dierpopulaties zo...

2024P05562

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-932  Motie van het lid Ellian over magazine De Vrije Zielen niet langer toestaan in penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische klinieken  

2024P05617

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem. 31409-442  Motie van het lid De Hoop over aan alle sectorpartijen duidelijk maken dat de harde deadline voor fase 1 en 2 van het verbod op varend ontgassen wordt gehandhaafd...

2024P05554

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Aangehouden motie ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten. 36225-26  Motie van het lid El Abassi over aandachtsfunctionarissen instellen om de bewustwording van de blinde vlek ten aanzien van het (h)erkennen van...

2024P05551

Stemmingsuitslagen

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225)

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225). 36225-0  Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet

2024P05550

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee

Moties ingediend bij het debat over de artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee. 29521-474  Motie van het lid Van Baarle over geen militaire bijdrage leveren aan Operatie Prosperity Guardian en Operatie Aspides...

2024P05259

Stemmingsuitslagen

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten). 36225-10  Amendement van de leden Van Nispen en Mutluer over het uiterlijk vijf jaar na de...

2024P05011

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P05179

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO

Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO. 24724-226  Motie van het lid Ergin c.s. over bezwaar en beroep online mogelijk maken en studenten hierover actief informeren   --1  Gewijzigde motie van het lid...

2024P05019

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. 24515-742  Motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet  

2024P05020

Stemmingsuitslagen

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). 36357-0  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2024P05014

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023

Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023. 36357-20  Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om kleine zorgaanbieders die te goeder trouw zijn minder frequent uit te vragen   36357-18  Motie...

2024P05016

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag. 31322-526  Motie van de leden Maatoug en Grinwis over verder werken aan...

2024P05006

Stemmingsuitslagen

Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit

Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit. 35778-2  Brief van het Presidium t.g.v. de voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek...

2024P05005

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman. 33264-9  Aanbeveling van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor de benoeming van een substituut-ombudsman  

2024P05008

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen. --1  Gewijzigde motie van het lid Thijssen over meer casussen opnemen in de casusgerichte aanpak van...

2024P05009

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten. 36225-24  Motie van het lid Michon-Derkzen over anti-institutionele extremisten expliciet betrekken bij de definitie van radicalisering   36225-27  Motie van het lid El Abassi...

2024P05013

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05002

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024. 36488-11  Motie van het lid Patijn over volledige compensatie van de fout van 1,3% in de berekening van de koopkracht van alleenstaanden op het sociaal minimum  

2024P05001

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. 36270-9  Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)  

2024P05000

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. 36372-0  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie  

2024P04999

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over Én én: een verjongingskuur voor de basiszorg

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Tielen over Én én: een verjongingskuur voor de basiszorg. 36396-4  Motie van het lid Van den Hil over een onafhankelijke betaaltitel voor casemanagers meenemen in...

2024P05004

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040

Moties ingediend bij het tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040. 31793-266  Motie van het lid Van Houwelingen   31793-259  Motie van de leden Teunissen en Kröger over er voor pleiten om in de uitwerking van de klimaatdoelen transparant te...

2024P04967

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 25 maart 2024

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 25 maart 2024. 21501-08-937  Motie van de leden Kostic en Bromet over er alles aan doen om de stemming over de natuurherstelverordening uit te stellen  

2024P04894

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. 36471-34  Motie van het lid Wilders   36471-35  Motie van de leden Bikker en Eerdmans  

2024P04831

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2051  Motie van de leden Van Baarle en Klaver over een review van de bepaling dat respect voor mensenrechten en democratische...

2024P04770

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen. 35746-33  Gewijzigd amendement van de leden Flach en Vedder 35746-33 t.v.v. nr. 13 over een grondslag om bij amvb regels...

2024P04487

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. --1  Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)  

2024P04492

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 35423-0  Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering...

2024P04669

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel. --1  Gewijzigde motie van de leden Hirsch en Teunissen over een analyse over de impact van verdere liberalisering ven e-commerce op onze strategische autonomie (t.v.v. 21501-02-2834)...

2024P04667

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 36408-38  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van VVD  

2024P04666

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers verzamelt

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers verzamelt. 29628-1202  Motie van de leden Omtzigt en Mutluer over bij de herziening...

2024P04668

Stemmingsuitslagen

Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024

Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024. 36410-X-54  Motie van het lid Tuinman c.s. over een conceptbrochure over hoe Nederlanders zich kunnen voorbereiden op...

2024P04665

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Klimaatnota 2023 en de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). 32813-1340  Motie van het lid Flach c.s. over een vrijstelling van de stikstofregels voor de aanleg van energie-infrastructuur en schone...

2024P04664

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie. 36410-XIV-81  Motie van de leden Hertzberger en Meulenkamp over zich ervoor inzetten dat uitgangsmateriaal of eigenschappen in de NGT niet patentbaar zijn   36410-XIV-89  Motie van het...

2024P04498

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik. 34843-106  Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over een grootschalig en breedgedragen offensief starten tegen misstanden in de porno-industrie   34843-100  Motie van het lid...

2024P04493

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. 36372-0  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie  

2024P04486

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel)

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel). 21501-32-1626  Motie van het lid Kostic over in het vervolg afzien van het juridisch aanvechten van besluiten die andere landen nemen om...

2024P04500

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Moties ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024. 36488-14  Motie van het lid Van Kent over uitspreken dat de regering de koppeling tussen het minimumloon en de AOW nooit moet verbreken   36488-13  Motie van het...

2024P04502

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet dieren

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet dieren. --1  Nader gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken welke wetgeving met als doel de vergoeding voor dierenwelzijnsmaatregelen voor de boeren te beschermen in Nederland...

2024P04488

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1. 36291-10  Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 8 over het verplaatsen van covid-19 van groep A naar groep...

2024P04485

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P04663

Stemmingsuitslagen

Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)

Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven). 36270-0  Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven)  

2024P04491

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wapenexportbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wapenexportbeleid. 22054-408  Motie van de leden Dobbe en Hirsch over waarborgen dat toetreding tot het Verdrag van Aken niet resulteert in het verlagen van de wapenexportstandaarden   22054-405  Motie van het...

2024P04496

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024). 36488-0  Wijziging van de Wet minimumloon...

2024P04501

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa

Moties ingediend bij het debat over de staat van de oorlog in Europa. 21501-20-2039  Motie van het lid Bikker c.s. over bij de voorbereiding van mogelijke scenario's ook plannen opstellen voor de communicatie hiervan richting de...

2024P04503

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verdienvermogen van Nederland. 32637-613  Motie van het lid Thijssen over het verder uitwerken van de in het rapport Perspectief op de Nederlandse economie benoemde ambitie betreffende brede welvaart   32637-622  Motie...

2024P04489

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

Brief van het Presidium over doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'. 36471-32  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'  

2024P04494

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie. --1  Gewijzigde motie van het lid Bamenga c.s. over het Afvalfonds Verpakkingen verplichten jaarlijks te rapporteren over de besteding van niet geïnd statiegeld (t.v.v. 32852-295)   32852-302  Motie van...

2024P04497

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 29282-569  Motie van de leden Synhaeve en Paulusma over het in kaart brengen van de omvang van de groep nieuwkomers met een zorgachterstand   29282-562  Motie van...

2024P04495

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-932  Motie van het lid Ellian over magazine De Vrije Zielen niet langer toestaan in penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische klinieken  

2024P04482

Stemmingsuitslagen

Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor interim-voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor interim-voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 36294-10  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake een voordracht voor...

2024P04479

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat scheepsbouwer Damen een mega-order voor onderzeeboten dreigt mis te lopen

Moties ingediend bij het debat over het bericht dat scheepsbouwer Damen een mega-order voor onderzeeboten dreigt mis te lopen. 34225-48  Motie van het lid Stoffer c.s. over het besluit over de gunning van onderzeeboten overlaten aan...

2024P04358

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat RBZ-raad

Moties ingediend bij het tweeminutendebat RBZ-raad. 21501-02-2856  Motie van het lid Van Baarle c.s. over zich inspannen voor onafhankelijke waarnemers bij de controle op toegang van humanitaire hulpmiddelen   21501-02-2858  Motie van het lid Van Baarle...

2024P04357

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het tekort aan medicijnen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het tekort aan medicijnen. --1  Gewijzigde motie van de leden Bushoff en Dijk over een onafhankelijk fonds voor geneesmiddelenonderzoek (t.v.v. 29477-874)   29477-873  Motie van het lid Dijk over een...

2024P03964

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen. --1  Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over zo gedetailleerd mogelijk inzicht geven in de reële kosten van en tarifering door...

2024P04100

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs). 36136-11  Gewijzigd amendement van het lid Krul 36136-11 t.v.v. nr. 10...

2024P03962

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. 36441-19  Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff 36441-19 ter vervanging van nr. 10 over het preciseren van...

2024P03947

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

Moties ingediend bij de Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld. 36441-25  Motie van de leden Beckerman en Bushoff over de plaatsen Warffum en Marum als...

2024P03949

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Moties ingediend bij de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs. 36136-18  Motie van de leden Beckerman en Stultiens over borgen dat de werkdruk voor docenten in het hbo en wo niet te hoog wordt als gevolg van de...

2024P03963

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rechtspraak

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rechtspraak. 29279-845  Motie van het lid Sneller over wettelijk regelen dat de rol van de minister bij de benoemingsprocedure voor leden van de Raad voor de rechtspraak zo klein mogelijk wordt...

2024P03950

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. 36372-14  Amendement van de leden Sneller en Lahlah 36372-14 over een maximum van twee rechtsbijstandverleners als optie en niet als standaard...

2024P03952

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen. 33529-1226  Motie van het lid Vermeer over dialogen starten met de provincie Groningen over de verdere uitwerking van Nij begun   33529-1223  Motie van de leden Bushoff en Beckerman over...

2024P03944

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 24515-676  Antwoorden op vragen over de reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en Kamerstuk 24515-524) (Kamerstuk 24515-605)  

2024P03953

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

Moties ingediend bij de Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet.

2024P03954

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn)

Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het...

2024P03937

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 36408-36  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van NSC en GroenLinks-PvdA ter vervanging van nr. 35  

2024P03943

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs. 24587-933  Motie van het lid Uitermark over geen nieuwe maatregelen laten ingaan voordat deze met de Kamer zijn besproken   24587-932  Motie van het lid Ellian over magazine...

2024P03951

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet implementatie Open data richtlijn

Moties ingediend bij de Wet implementatie Open data richtlijn. 36382-14  Motie van het lid Kathmann over tot een gedragen standaard afwegingskader komen over hoe open data worden aangevraagd, gedeeld en verwerkt   36382-15  Motie van het...

2024P03941

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wet open overheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wet open overheid. 32802-89  Motie van het lid Sneller c.s. over de Woo overeenkomstig de wet en de jurisprudentie uitvoeren   32802-87  Motie van de leden Chakor en Palmen over het...

2024P03936

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de regels...

2024P03880

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking...

2024P03474

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord

Moties ingediend bij het debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord. 32793-717  Motie van het lid Dobbe over de preventieaanpak meer baseren op het tegengaan van de maatschappelijke oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen   32793-716  Motie...

2024P03497

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mkb: ondernemen & bedrijfsfinanciering. 32637-602  Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over in kaart brengen welke sectoren achterblijven in verduurzaming en hoe deze kunnen worden aangespoord sneller te...

2024P03490

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nieuwe maatregelen netcongestie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nieuwe maatregelen netcongestie. 29023-484  Motie van het lid Kröger over bewerkstelligen dat netbeheerders al het nodige doen om oplossingen mogelijk te maken die flexibel gebruik van het net bevorderen   --1...

2024P03492

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Moties ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen. 29023-463  Motie van het lid Dijk over het aanbesteden van het openbaar vervoer niet meer wettelijk verplicht stellen   29023-466  Motie van het...

2024P03487

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (36279)

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment (36279). 36279-0  Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde...

2024P03494

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen

Motie ingediend bij de interpellatie-Van der Plas inzake het niet voldoen aan het informatieverzoek om de Impact Assessment Natuurherstelverordening naar de Kamer te sturen. 36508-1  Motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in...

2024P03498

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de...

2024P03480

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. 24515-746  Motie van het lid Van Kent over een voorstel doen voor het afschaffen van de kostendelersnorm   24515-748  Motie van het lid Van Baarle over uitspreken dat...

2024P03493

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Plan Energiesysteem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Plan Energiesysteem. --1  Gewijzigde motie van het lid Teunissen over de subsidieregeling voor BECCS niet verder uitwerken (t.v.v. 32813-1360)   32813-1354  Motie van het lid Kröger over energiecoöperaties, energiehubs en...

2024P03491

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2023 en de Voorjaarsnota 2024

Brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2023 en de Voorjaarsnota 2024. 31428-17  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 en de Voorjaarsnota...

2024P03496

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. 36279-18  Motie van het lid Mutluer over het introduceren van een ingebruiknameplicht van negen maanden voor de geselecteerde telers   36279-12  Motie van het lid...

2024P03495

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking...

2024P02774

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken. 36410-III-12  Motie van het lid Ergin over vaart zetten achter de implementatie van...

2024P02779

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024. 22112-3890  Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese...

2024P02777

Stemmingsuitslagen

Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Hoofdelijke stemming over: motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. 36471-31  Tweede nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v...

2024P02773

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over oversterfte

Moties ingediend bij het debat over oversterfte. 25295-2156  Motie van het lid Joseph c.s. over datasets en analyses van het CBS over oversterfte langer toegankelijk houden voor wetenschappelijk vervolgonderzoek   25295-2161  Motie van het lid Tielen...

2024P02778

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de...

2024P02775

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V). 36410-V-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024   36410-V-41  Gewijzigd amendement...

2024P02772

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op het gebied van transgenderzorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Twee onderzoeksrapporten op het gebied van transgenderzorg. 31016-368  Motie van de leden Diederik van Dijk en Bikker over bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader nadrukkelijk rekenschap geven van de terughoudende benadering...

2024P02776

Stemmingsuitslagen

Voorstel om het gewijzigde amendement-Martens-America (Kamerstuk 36 410 VIII, nr. 112) ontoelaatbaar te verklaren

Voorstel om het gewijzigde amendement-Martens-America (Kamerstuk 36 410 VIII, nr. 112) ontoelaatbaar te verklaren. --1  Voorstel om het gewijzigde amendement-Martens-America (Kamerstuk 36 410 VIII, nr. 112) ontoelaatbaar te verklaren  

2024P02622

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel. 21501-02-2833  Motie van de leden Hirsch en Teunissen   21501-02-2834  Motie van de leden Hirsch en Teunissen   21501-02-2832  Motie van het lid Tuinman   21501-02-2831  Motie...

2024P02639

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. --1  Nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-28)  

2024P02627

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (36410-IIA)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (36410-IIA). 36410-IIA-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024  

2024P02485

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (36410-VI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (36410-VI). 36410-VI-89  Amendement van het lid Omtzigt 36410-VI-89 over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid   36410-VI-35  Amendement van...

2024P02489

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (36410-A)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (36410-A). 36410-A-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024   36410-A-27  Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen...

2024P02494

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (36410-XII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (36410-XII). 36410-XII-26  Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 23 over dekking voor middelen voor...

2024P02493

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII)

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII). 36410-XVII-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024   36410-XVII-14  Amendement van het lid...

2024P02498

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V). 36410-V-37  Nader gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 35 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding in...

2024P02621

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (36410-XIV)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (36410-XIV). 36410-XIV-25  Amendement van het lid Tjeerd de Groot over middelen voor de verhoging van...

2024P02496

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I). 36410-I-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024  

2024P02484

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI). 36410-XVI-43  Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het...

2024P02497

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499).

2024P02499

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J). 36410-J-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024  

2024P02495

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K). 36410-K-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024  

2024P02492

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (36410-IIB)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (36410-IIB). 36410-IIB-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat...

2024P02486

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (36410-III)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

2024P02487

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (36410-X)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (36410-X). 36410-X-0  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024   36410-X-40  Amendement van het lid...

2024P02491

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (36410-VIII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (36410-VIII). 36410-VIII-45  Amendement van het lid Martens-America over een capaciteitsfixus op trajecten binnen een opleiding   36410-VIII-51  Amendement van...

2024P02490

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024

Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024. 36410-V-69  Motie van het lid Van Baarle c.s. over bevorderen dat in Europees verband gezamenlijk wordt opgetrokken...

2024P02616

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Asiel en migratie

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Asiel en migratie. 36410-VI-73  Motie van het lid Markuszower over maatregelen om de hoge instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen terug te dringen   36410-VI-84  Motie van het lid Podt over...

2024P02483

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Sport en Bewegen. 36410-XVI-121  Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over onderzoek naar een revolverend fonds voor verduurzaming en toegankelijkheid van sportaccommodaties   36410-XVI-126  Motie van de leden...

2024P02482

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Moties ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. 36471-25  Motie van het lid Dijk   36471-24  Motie van het lid Dijk   36471-23  Motie van het lid Dijk   36471-26  Motie van het...

2024P02584

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Opiumwet

Aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Opiumwet. --1  Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (t.v.v. 36159-13)  

2024P02323

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Entreeopleiding in het praktijkonderwijs

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Entreeopleiding in het praktijkonderwijs. --1  Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over uitzonderingen mogelijk maken zodat een bekostigde praktijkonderwijsschool voor examinering en diplomering mag samenwerken met een niet-bekostigde mbo-instelling (t.v.v...

2024P02321

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water. 36410-XII-73  Gewijzigde motie van de leden Gabriëls en Kostic over alles op alles zetten om overal aan de KRW-eisen te voldoen (t.v.v. 36410-XII-61)  

2024P02324

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel. 36410-X-29  Motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van...

2024P02338

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid. 29544-1237  Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoeken hoe faciliterend personeelsbeleid in Nederland vormgegeven kan worden   29544-1238  Motie van het lid Podt over de aanpak van personeelstekorten...

2024P02332