Moties ingediend bij het debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Uitermark over vonnissen uitvoeren zoals ze zijn opgelegd

Besluit: Verworpen.

24587-942
Indiener J.J.M. Uitermark
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Helder en Uitermark over het vergroten van de personeelscapaciteit door gedetineerden elke dag eerder te laten insluiten

Besluit: Verworpen.

24587-943
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Lahlah en El Abassi over bezien onder welke voorwaarden het eerder verlenen van re-integratieverlof voor extramurale arbeid kan worden ingezet als alternatief voor het versoberen van dagprogramma's

Besluit: Aangenomen.

24587-944
Indiener A. Lahlah
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een pakket maatregelen om werken in het gevangeniswezen en de forensische zorg aantrekkelijker te maken

Besluit: Aangenomen.

24587-945
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Nispen en El Abassi over voorstellen voor meer regie over de forensische zorg om patiënten en criminelen vaker op de voor hen juiste plek te kunnen plaatsen

Besluit: Aangenomen.

24587-946
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Van Nispen en Uitermark over mensen met een PSY-indicatie van de reclassering blijvend begeleiden in hun psychische hulpvraag

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

24587-947
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Faber-van de Klashorst over extra capaciteit creëren door gedetineerden eerder in te sluiten en het activiteitenprogramma terug te brengen tot het Europees gemiddelde

Besluit: Verworpen.

24587-948
Indiener M.H.M. Faber-van de Klashorst
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Ellian over binnen drie maanden een alternatief uitwerken om het grote capaciteitstekort in het gevangeniswezen tegen te gaan

Besluit: Aangenomen.

24587-949
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD

Motie van de leden El Abassi en Lahlah over de hoogte van boetes verlagen en in lijn brengen met het advies van de Raad van State en het Openbaar Ministerie

Besluit: Verworpen.

24587-950
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van het lid El Abassi over inzetten op preventieve maatregelen om de druk op de cellencapaciteit te verminderen

Besluit: Aangenomen.

24587-951
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK