Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Kröger c.s. over de kostensystematiek voor warmteverbruik in huis integraal in kaart brengen

Besluit: Aangenomen.

36387-22
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid Kröger over zorgen dat gemeenten actief de mogelijkheid van een warmtecoöperatie onderzoeken en meenemen in het opstellen van een warmteplan

Besluit: Aangenomen.

36387-23
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Erkens en Grinwis één loket waar huishoudens terechtkunnen voor informatie over verduurzaming en de financiering daarvan

Besluit: Aangenomen.

36387-25
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Grinwis c.s. over komen tot een helder afgebakende en juridisch bindende vergewisplicht van een alternatief voor aardgas

Besluit: Aangenomen.

36387-26
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 5 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over modernisering van het huurrecht om werkzaamheden als dringend te kunnen kwalificeren in geval van wijkgerichte aansluiting op een collectieve warmtevoorziening

Besluit: Aangenomen.

36387-27
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Postma over het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in voorhang brengen gelijktijdig met of na de indiening van het wetsvoorstel Wet collectieve warmte

Besluit: Aangenomen.

36387-28
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Postma over een loket waar overstappers naar een collectieve warmteoplossing terechtkunnen voor hulp bij (financiële) vragen en het halen van hun recht

Besluit: Aangenomen.

36387-29
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Postma over niet alle vaste leveringskosten in het vaste tarief doorberekenen en een groter deel van de energierekening voor warmte gebruiksafhankelijk maken

Besluit: Aangenomen.

36387-30
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Postma over evalueren of de afspraken uit het Startmotorkader in de praktijk werken

Besluit: Aangenomen.

36387-31
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Postma over de participatie-uitgangspunten van het Programma Aardgasvrije Wijken gebruiken en inzetten voor draagvlak voor aansluiting op het warmtenet

Besluit: Aangenomen.

36387-32
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Vermeer over de voorziene inhoud van de Wet collectieve warmte opnemen in de Energiewet

Besluit: Verworpen.

36387-33
Indiener H. Vermeer
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Bontenbal c.s. over onderzoeken of de kosten die warmtebedrijven maken, kunnen worden verlaagd

Besluit: Verworpen.

36387-34
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Beckerman over bij de uitvoering van de Wgiw het niet-meer-dan-anders principe individueel garanderen

Besluit: Aangenomen.

36387-35
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over samen met warmtebedrijven en corporaties een fonds onderzoeken om het niet-meer-dan-anders principe individueel te garanderen

Besluit: Aangenomen.

36387-36
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over onderzoeken of het individuele bedrag van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen toereikend is

Besluit: Verworpen.

36387-37
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over tot de invoering van de Wet collectieve warmte streven naar minimaal 50% eigenaarschap van (lokale) overheden voor toekomstige warmtebedrijven

Besluit: Aangenomen.

36387-38
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Paternotte c.s. over de mogelijkheid tot gebouwgebonden financiering van woningen versnellen

Besluit: Aangenomen.

36387-39
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Paternotte en Bontenbal over de rijkssubsidies voor verduurzaming versimpelen en meer met elkaar in lijn brengen

Besluit: Aangenomen.

36387-40
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over met energieleveranciers uitwerken of en hoe afbetalingsovereenkomsten kunnen worden ingezet voor verduurzamingsinvesteringen van huishoudens (t.v.v. 36387-24)

Besluit: Aangenomen.

36387-44
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van de leden Kröger en Beckerman over al dit jaar huishoudens financieel tegemoetkomen voor hoge warmtetarieven (t.v.v. 36387-21)

Besluit: Verworpen.

36387-43
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere