Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Asiel en migratie

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Motie van het lid Markuszower over maatregelen om de hoge instroom van alleenstaande minderjarige vreemdelingen terug te dringen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-73
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen onaanvaardbaar is

Besluit: Verworpen.

36410-VI-74
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over in het verdeelbesluit geen asielopvangplekken opleggen als gemeenten die niet vrijwillig aanbieden

Besluit: Verworpen.

36410-VI-75
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over de spreidingswet zo snel mogelijk intrekken

Besluit: Verworpen.

36410-VI-76
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over niet overgaan tot het sanctioneren van gemeenten die niet voldoen aan het verdeelbesluit

Besluit: Verworpen.

36410-VI-77
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van het lid Eerdmans over de asielopvang in het voormalige hotel in Albergen per 1 november 2032 definitief stoppen

Besluit: Verworpen.

36410-VI-78
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21

Motie van de leden Brekelmans en Veldkamp over transnationale mensensmokkelorganisaties en daartoe behorende mensensmokkelaars op de sanctielijst van de EU plaatsen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-79
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Brekelmans over informatie uit mobiele telefoons gebruiken ten behoeve van het toetsen van het asielrelaas

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-80
Indiener R.P. Brekelmans
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Piri over de Kamer informeren hoe de achterstanden bij de BRP-registratie weggewerkt zullen worden

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-81
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Piri over bij het realiseren van doorstroomlocaties zo veel mogelijk rekening houden met de taakstelling van gemeenten wat betreft statushouders

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-82
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Piri over vóór uitbreiding van de pbl-locaties garanderen dat discriminatoire en onrechtstatelijke procedures geen onderdeel zijn van de aanpak van overlastgevende asielzoekers

Besluit: Verworpen.

36410-VI-83
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Podt over voorlichting aan werkgevers in gemeenten met asielopvang over de mogelijkheden om asielzoekers in dienst te nemen

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-84
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66

Motie van het lid Veldkamp c.s. over de rechtsmacht voor mensensmokkel zodanig inrichten dat criminele mensensmokkelaars effectiever kunnen worden opgespoord, vervolgd en bestraft

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-85
Indiener C.C.J. Veldkamp
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Diederik van Dijk over bezien hoe de verslagen van de gesprekken van de regietafels voortaan openbaar kunnen worden gemaakt

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-86
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Diederik van Dijk over zich op Europees niveau inzetten om bevolkingsdichtheid mee te wegen bij de verdeling van asielzoekers

Besluit: Aangenomen.

36410-VI-87
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP