Moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 23 januari 2024

Motie van de leden Van der Velde en Wilders over ervoor zorgen dat uitingen van de schutterijcultuur in Limburg en Brabant uitgevoerd kunnen blijven worden

Besluit: Aangehouden.

36410-VIII-56
Indiener M.K. van der Velde
Kamerlid, PVV
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Hoeff over de taalvaardigheid van eerstejaars mbo-studenten direct monitoren bij de intakeprocedure

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-57
Indiener P.H. van der Hoeff
Kamerlid, PVV

Motie van de leden De Kort en Van Zanten over onderzoek naar verplichte deelname aan vroeg- en voorschoolse educatie

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-58
Indiener A.H.J. de Kort
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Martens-America en Keijzer over het instellen van een transparantieregister waarin omroepen de kosten van elk tv- en radioprogramma vermelden

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-59
Indiener C. Martens-America
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Pijpelink over een minstens vijftien jaar durend noodplan tegen het lerarentekort

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-60
Indiener A. Pijpelink
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Pijpelink c.s. over het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het afschaffen dan wel limiteren van de vrijwillige ouderbijdrage in het p.o. en vo snel uitvoeren

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-61
Indiener A. Pijpelink
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Pijpelink en Paternotte over bij de Voorjaarsnota bezien of er alternatieve structurele bekostiging mogelijk is van schoolmaaltijden

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-62
Indiener A. Pijpelink
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Stultiens en Paternotte over komen tot een bandbreedte voor een tegemoetkoming per maand voor de studentleden van de medezeggenschap

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-63
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Stultiens en Ergin over onderzoek naar de invoering van een wettelijke minimumstagevergoeding

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-64
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Stultiens en Beckerman over de eenmalige verhoging van de basisbeurs structureel maken

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-65
Indiener L.C.J. Stultiens
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Westerveld en Tseggai over binnen pilots mogelijk maken dat studenten zich niet hoeven te beperken tot oriëntatie op één opleidingsdomein

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-67
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld over een gratis bibliotheekabonnement voor alle leeftijdsgroepen, te beginnen met de laagste inkomens

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-68
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van de leden Paternotte en Ceder over het toevoegen van een wettelijke zorgplicht voor studentenwelzijn aan het wetsvoorstel Zorgplicht sociale veiligheid

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-69
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-70
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Paternotte en Krul over het wettelijk verankeren van de gemeentelijke zorgplicht voor bibliotheken

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-72
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Soepboer over onderzoek naar een normeringspercentage onderwijsgeld in de lumpsum voor het primaire proces

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-73
Indiener A.J. Soepboer
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Hertzberger c.s. over een plan met hogeronderwijsinstellingen om het aandeel Engelstalige opleidingen stevig terug te dringen

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-74
Indiener R.Y. Hertzberger
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Krul c.s. over een handreiking voor scholen om met papieren schoolboeken de basisvaardigheden te verbeteren

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-75
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Krul over een plan om de negatieve spiraal rondom Frans en Duits te doorbreken

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-76
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Krul c.s. over een plan voor de versterking van het onderwijs dicht bij huis in de regio's

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-77
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Zanten c.s. over een krimpcheck bij elk nieuw onderwijsbeleid

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-79
Indiener C.R. van Zanten
Kamerlid, BBB
+ 4 anderen

Motie van de leden Van Zanten en Stoffer over een deel van het budget voor kansengelijkheid inzetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-80
Indiener C.R. van Zanten
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Van Zanten c.s. over het creëren van de mogelijkheid voor onderwijsassistenten om op de pabo deelcertificaten te behalen

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-81
Indiener C.R. van Zanten
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Zanten c.s. over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies over Nederland

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-82
Indiener C.R. van Zanten
Kamerlid, BBB
+ 2 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over de mogelijkheid van vakcertificaten voor leerlingen in het reguliere onderwijs die hier baat bij hebben

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-83
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over een handreiking voor scholen voor de omgang met antisemitische incidenten

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-84
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 3 anderen

Motie van het lid Ceder c.s. over de wettelijke verankering van de techniekhavo als volwaardig profiel

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-85
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Ceder en Krul over het implementeren van elementen uit het Zweedse model die van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappelijke diensttijd

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-86
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Beckerman en Paternotte over middelen voor de pechgeneratie bestemmen

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-87
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Beckerman over het gelijktijdig bekendmaken van de resultaten van de schriftelijke examens van zowel staatsexamenkandidaten als overige kandidaten

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-88
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Beckerman over de stijging van het collegegeld maximeren op 2%

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-89
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Motie van het lid Ergin over een effectenverkenning van het oormerken van onderwijshuisvestingsmiddelen

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-90
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Ergin c.s. over verkennen welke elementen uit het Stagepact mbo 2023-2027 kunnen worden toegepast bij het hbo en wo

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-91
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van de leden Teunissen en Kostic over het met universiteiten opstellen van een richtlijn voor verantwoorde onderzoeksfinanciering

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-93
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Teunissen c.s. over een centraal fonds voor het stroomlijnen van financiering van wetenschappelijk onderzoek door derden

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-94
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over een sponsorverbod voor de fossiele industrie

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-95
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-96
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over gezonde en groene schoolpleinen

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-97
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Stoffer over het aantal opleidingsplaatsen voor verpleegkundig specialist en physician assistant verhogen conform het advies van het Capaciteitsorgaan

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-98
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Stoffer en Krul over het toezicht op informeel onderwijs enkel en alleen richten op broedplaatsen van radicalisering en strijdigheid met de democratische rechtsorde

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-99
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Stoffer c.s. over een substantieel percentage eigen inkomsten als voorwaarde voor maatschappelijke organisaties die aanspraak maken op subsidie voor emancipatiebeleid

Besluit: Verworpen.

36410-VIII-100
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Ergin over de mogelijkheden verkennen van een second opinion in het kader van onderadvisering bij leerlingen met een migratieachtergrond (t.v.v. 36410-VIII-92)

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-104
Indiener D.A. Ergin
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Pijpelink over onderzoeken wat er nodig is voor een sectorale stagevergoedingsregeling in het primair en voortgezet onderwijs (t.v.v. 36410-VIII-71)

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-102
Indiener J.M. Paternotte
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Krul en Van Zanten over de Kamer informeren over wat scholen hebben gedaan met de handvatten om het continurooster beter vorm te geven (t.v.v. 36410-VIII-78)

Besluit: Aangenomen.

36410-VIII-103
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere