Motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten (35063-11)