Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Plenaire vergadering 9 september 2008

Motie-Van der Vlies c.s. over het maximaal uitkeren van het budget voor mantelzorgers

Besluit: Aangenomen

31317-7
Indiener B.J. van der Vlies
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie-Van der Vlies c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen bij overheveling van taken naar de Wmo

Besluit: Verworpen

31317-8
Indiener B.J. van der Vlies
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie-Sap/Leijten over een ruimere fiscale ondersteuning van de combinatie van arbeid en mantelzorg

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn

31317-9
Indiener J.C.M. Sap
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie-Leijten over ruimhartige beschikbaarheid van respijtzorg

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn

31317-11
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP

Gew. motie Leijten t.v.v. die gedrukt onder nr. 10

Besluit: Verworpen

31317-12
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP