Kamervragen

Zoekresultaten (10.072)

U zoekt op ‘onderwijs’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Het bericht 'Medewerker diversiteit hoger onderwijs geïntimideerd en bedreigd'

Het bericht 'Medewerker diversiteit hoger onderwijs geïntimideerd en bedreigd'. 2022Z24630 (ingezonden 8 december 2022) Vragen van de leden Van der Laan en Belhaj (beiden D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Medewerker diversiteit hoger onderwijs geïntimideerd en bedreigd'.   Vraag

2022D52934

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht ‘Gestreste ondernemer is makkelijke prooi: trap niet in fraudeval’. een gratis lesprogramma voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Online oplichting krijgt hierin als fenomeen, een prominente plek. Naast kennis over schadelijke fenomenen geeft de verkenning “Online Ontspoord”8  van

2022D52873

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over voortgezet onderwijs voor kinderen, die in de residentiele jeugdzorg en GGZ geen onderwijs of geen passend onderwijs hebben kunnen volgen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over voortgezet onderwijs voor kinderen, die in de residentiele jeugdzorg en GGZ geen onderwijs of geen passend onderwijs hebben kunnen volgen. Antwoord vraag 3 We zijn niet voornemens algemeen de leeftijd voor het behalen van een colloquium doctum (wettelijke regeling die mensen van 21 jaar of ouder die

2022D52395

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over het voorafgaand toezicht op televisie-uitzendingen van Ongehoord Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over het voorafgaand toezicht op televisie-uitzendingen van Ongehoord Nederland. Uiteraard dient de NPO te handelen conform de Grondwet. Naleving van inhoudelijke eisen die aan programma’s worden gesteld wordt achteraf beoordeeld. De omstandigheid dat zendtijd en productiebudget niet ongelimiteerd zijn brengt

2022D52324

Kamervragen

Een kadaster voor journalisten

Een kadaster voor journalisten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24075 Vragen van de leden Van Ginneken en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een kadaster voor journalisten (ingezonden

2022D51868

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over Iraanse studenten in Nederland

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over Iraanse studenten in Nederland. AH 927 2022Z18768 Antwoord van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), mee namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 5 december 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2022-2023, nr. 430 Vraag 1 Is bekend hoeveel studenten

2022D51985

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Werner, Van der Molen en Geurts over het bericht ‘Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking’

AH 923 2022Z22482 Mededeling van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (ontvangen 5 december 2022) Op 18 november jongstleden hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en ik vragen ontvangen van de leden Werner, Van der Molen en Geurts (allen CDA) over het bericht ‘Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw

2022D51791

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over het bericht 'Tweede pony in korte tijd aangevallen in Wittelte'

en de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; onderzoek en onderwijs. 29 Wilt u bovengenoemde vragen allen afzonderlijk beantwoorden? Antwoord Omwille van de duidelijkheid en om herhaling van antwoorden te voorkomen,

2022D51728

Kamervragen

Groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting daarvan

Groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting daarvan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z24069 Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over groene vmbo-scholen en de mogelijke sluiting

2022D51857

Kamervragen

Het bericht dat sluiting dreigt voor groen vmbo in Noord-Brabant wegens nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer

onderwijs in deze regio in gevaar komt als deze school verdwijnt? Zo ja, wat kunt u voor deze school en leerlingen betekenen? Zo nee, waarom niet? Vraag 3 Wat betekent de mogelijke sluiting van deze school voor het aanbod van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Acht u het wenselijk dat deze leerlingen hun vertrouwde school

2022D51481

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over Onderzoek naar financiële transacties van/naar Stichting Open Nederland

ontkrachten dat de in het onderzoek genoemde Belgische ING-bankrekeningen van SON inderdaad bestaan (hebben) en zo ja, of deze rekeningen in samenspraak en/of met medeweten van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of Financiën werden geopend? Kunt u aangeven waarom SON bankrekeningen in België nodig

2022D51214

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Laan over het rapport 'Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022'

Antwoord op vragen van het lid Van der Laan over het rapport 'Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022'. Ook heeft het SCP mijn ambtsvoorganger in 2020 laten weten dat de Emancipatiemonitor van 2020 de laatste is die zij zou uitvoeren in samenwerking met het CBS. Aan de Emancipatiemonitor van 2022 werkt het SCP zodoende

2022D51212

Kamervragen

Het bericht 'Shula Rijxman zit aan de paddenstoelen’

Het bericht 'Shula Rijxman zit aan de paddenstoelen’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z23737 Vragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Shula Rijxman zit aan de paddenstoelen» (ingezonden 1 december

2022D51147

Kamervragen

Het bericht ‘Werkgevers niet happig om mensen meer in te zetten, ondanks personeelstekort’

om dit te gaan doen? Vraag 4 Op welke wijze kunnen flexibelere arbeidstijden een bijdrage leveren bij het terugdringen van gedwongen deeltijd? Op welke termijn komt u met de gevraagde aanbevelingen om obstakels bij het flexibeler maken van arbeidstijden weg te nemen?2 Vraag 5 Hoe kan het aanbieden van combinatiebanen in de zorg en het onderwijs verder

2022D51127

Kamervragen

Ongedocumenteerden mensen in Nederland

Ongedocumenteerden mensen in Nederland. Zo nee, waarom niet? Vraag 6 Bent u bereid met betrokken organisaties samen te werken om ervoor te zorgen dat ongedocumenteerden toegang tot stadsvoorzieningen op het gebied van veiligheid, welzijn, onderwijs en openbaar vervoer krijgen? Zo nee, waarom niet? Vraag 7 Bent u bereid te onderzoeken wat de opties zijn

2022D51126

Kamervragen

Studenten met Long COVID

Studenten met Long COVID. Zo nee, kunt u toelichten op welke manieren de situatie met betrekking tot de toegang tot financiële steun uit het profileringsfonds veranderd is ten opzichte van het moment waarop voormalig Minister van Onderwijs sprak over haar zorgen?1 Vraag 7 Kunt u nader toelichten op welke wijze de twee miljoen euro, die in 2018 structureel

2022D50850

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden De Hoop en Thijssen over het bericht 'Grote energieleverancier in de problemen; scholen ongerust'

dat DVEP failliet gaat en 80 procent van de scholen in Nederland zonder energie komt te zitten? Zo ja, kunt u deze doen toekomen aan de Kamer? Zo nee, wanneer kunt u een dergelijk noodplan klaar hebben? Er ligt binnen het Rijk geen noodplan klaar. Regel in algemene zin is, dus niet alleen voor het onderwijs, dat kleinverbruikers bij een faillissement

2022D50920

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht ‘Busje komt weer niet: schrijnende crisis in leerlingenvervoer’

Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het bericht ‘Busje komt weer niet: schrijnende crisis in leerlingenvervoer’. Zoals ik in het antwoord op vraag 3 aangeef, worden er door bestuursorganen geen maatregelen genomen als er sprake is van geoorloofd verzuim, zoals ook het geval is bij het te laat komen op school vanwege de vervoersproblemen.

2022D50884

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Meenen en Podt over het bericht 'Honderden asielkinderen op wachtlijst voor onderwijs, Den Haag wil hulp van kabinet'

het leerlingenvervoer op zich genomen. Vraag 6 Welke extra stappen kunt en gaat u zetten om ervoor te zorgen dat alle kinderen op korte termijn onderwijs kunnen volgen? Antwoord 6 Op dit moment bezie ik samen met de inspectie van het Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en LOWAN PO en VO waar ruimte zit om de druk op het nieuwkomersonderwijs te

2022D50569

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen. Daarbij gaat de staatscommissie ook expliciet in op het onderwijsdomein. Algemeen Dagblad, 10 november 2022, Grote steden willen extra hulp bij onderwijs aan asielkinderen Kamerstuk 27 923, nr. 443 en nr. 446. Omroep West, 22 juli

2022D50549

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de speech van minister Yesilgöz-Zegerius tijdens de HJ Schoo-lezing van 2022

Antwoord op vragen van het lid Sylvana Simons over de speech van minister Yesilgöz-Zegerius tijdens de HJ Schoo-lezing van 2022. We houden je veilig, we leveren goede zorg, goed onderwijs en een dak boven je hoofd. We zorgen voor je, als het niet goed met je gaat.” en aangeven of u erkent dat door etnisch profileren vanuit de politie veel Nederlanders

2022D50418

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Hammelburg inzake het verspreiden van antisemitische complottheorieën in Ahoy

in de strijd tegen antisemitisme, onder andere op de onderwerpen monitoren en opvolgen, onderwijs en preventie en herdenken en vieren. Het werkplan van de Coördinator beschrijft de aanpak van de bestrijding van antisemitisme langs 3 pijlers, te weten 1) monitoren en opvolgen, 2) onderwijs en preventie en 3) herdenken en vieren. Het werkplan bevat verder

2022D50374

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Werner over het bericht ‘In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen’

Antwoord op vragen van het lid Werner over het bericht ‘In de succesvolle tv-machine van DWDD werd menig redacteur vermalen’. Antwoord 3 Na de uitzending van BOOS en de berichtgeving heb ik inderdaad eerst contact opgezocht met de top van alle drie de grote mediaorganisaties. De contacten met de NPO over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag die

2022D50225

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Strien over Samenwerking van de NPO en VRT

Antwoord op vragen van het lid Van Strien over Samenwerking van de NPO en VRT. Achteraf legt de publieke omroep over zijn activiteiten verantwoording af. De NPO doet dat op verschillende manieren waarbij de zogenoemde Terugblik het belangrijkste document is. Jaarlijks stuur ik uw Kamer deze Terugblik als bijlage bij de mediabegrotingsbrief. Vraag 6.

2022D50218

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het artikel ‘Studentgegevens ondanks kritiek massaal in de Amerikaanse cloud gezet’

de onrechtmatige toegang tot deze data te voorkomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hierover een factsheet opgesteld voor het bedrijfsleven en is hierover blijvend in gesprek met de industrie. Op welke manier is een beheersing van bovengenoemde risico’s verwerkt in de nieuwe aanpak kennisveiligheid voor het hoger onderwijs?

2022D50139

Naar boven