Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het bestuursakkoord 2022 hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstuk 31288-969)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    M.H.M. Huls, adjunct-griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-995 Motie van de leden Van der Molen en Van der Laan over meer hogescholen enthousiast maken voor een ombudsfunctionaris

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-83 Motie van de leden Kwint en Van der Molen over het tot nader order stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31288-979 Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over de risicoanalyse kennisveiligheid op systematische wijze laten uitvoeren door de instellingen

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

35830-VIII-19 Motie van het lid Westerveld over een langetermijnvisie voor het vervolgonderwijs waarin meer waardering is voor het beroepsonderwijs en praktische vaardigheden

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen (CD 2/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Wetenschapsbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

DUO en Hoger onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00