Brief commissie aan bewindspersoon : Aan min. Slob - wetsvoorstel inzake nieuwe scholen so beschikbaar bij behandeling evaluatie passend onderwijs in de Kamer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.C.E. de Kler, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35300-VIII-155 Reactie op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie (Kamerstuk 35300 VIII)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-133 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over minimumtarieven in de journalistieke sector (t.v.v. 35300-VIII-116)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-130 Motie van het lid Van den Hul c.s. over genderspecifiek onderzoek naar het verband tussen financiële afhankelijkheid, partnergeweld en eergerelateerd geweld

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-126 Motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-132 Motie van de leden Bergkamp en Diertens over mogelijkheden om bij de aanpak van racisme ook homofobie en antisemitisme te bestrijden

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-131 Motie van de leden Bergkamp en Van den Hul over onderzoek naar niet medisch noodzakelijke ingrepen bij jonge interseksekinderen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-127 Motie van de leden Jasper van Dijk en Becker over onderzoeken wat nodig is om het aantal meldingen van verdenkingen van genitale verminking te verhogen

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-121 Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse culturele audiovisuele aanbod (t.v.v. 35300-VIII-102)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-112 Motie van het lid Van der Molen c.s. over onlinereclame op sociale media altijd als zodanig kenbaar maken

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-111 Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over het toegankelijker maken van Nederlandstalige tv-programma's voor mensen met een audiovisuele beperking

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-95 Motie van de leden Ellemeet en Belhaj over een verkenning van de staat van de publieke collecties

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-98 Motie van de leden Kwint en Belhaj over verlichten van de verantwoordingsdruk voor makers en instellingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-93 Motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van de verschuiving van het budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-101 Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-100 Motie van het lid Belhaj c.s. over onder de aandacht brengen van de Leidraad tariefafspraken zzp'ers

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-104 Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-96 Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-94 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de toegankelijkheid van cultuurinstellingen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-82 Gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema over bij de beleidsregel LOOT behorende faciliteiten openstellen voor reguliere scholen (t.v.v. 35300-VIII-39)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-86 Gewijzigde motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (t.v.v. 35300-VIII-58)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-88 Gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. over betere informatievoorziening over de positie van ouders en kinderen bij de vrijstelling wegens gewetensbezwaren (t.v.v. 35300-VIII-76)

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-89 Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een evenwichtige man-vrouwverhouding bij leerkrachten (t.v.v. 35300-VIII-79)

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-87 Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Wiersma over de wegingsfactor van studieleningen bij hypotheken (t.v.v. 35300-VIII-64)

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-85 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Paternotte over meenemen van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen in het investeringsfonds (t.v.v. 35300-VIII-48)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-45 Motie van het lid Wiersma c.s. over een nadere aanpak voor het profileringsfonds

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-74 Motie van het lid Van Raan over aansluiting van het agrarisch onderwijs bij de omslag naar kringlooplandbouw

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-38 Motie van de leden Rudmer Heerema en Van Meenen over een pilot met flexibele omgang met instroom en doorstroom

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-50 Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-66 Motie van de leden Paternotte en Bisschop over overleg met NWO over tweejaarlijkse aanvraagrondes voor consortia

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-55 Motie van de leden Rog en Rudmer Heerema over differentiatie op de pabo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-40 Motie van het lid Rudmer Heerema over een financiële voorziening voor geïndiceerde topsporttalente

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-75 Motie van de leden Bisschop en Rog over meer maatwerk bieden ten aanzien van bevoegdheden voor het werken met het jonge kind

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-44 Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-37 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over financieel aantrekkelijk maken van meer uren werken

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-62 Motie van het lid Van Meenen c.s. over de facilitering van studentenraden

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-56 Motie van de leden Kuik en Smals over overleg met werkgevers over een startkwalificatie van voortijdig schoolverlaters

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-53 Motie van de leden Rog en Bruins over vergroten van de instroom op de pabo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-43 Motie van de leden Wiersma en Bruins over studenten die met intellectueel eigendom een bedrijf willen starten

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-52 Motie van de leden Rog en Van Meenen over onderzoek naar onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-51 Motie van het lid Rog c.s. over versoberen van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen en werkloze leraren weer voor de klas krijgen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-57 Motie van de leden Kuik en Bruins over meesteropleidingen introduceren in het bekostigde onderwijsstelsel

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-41 Motie van het lid Rudmer Heerema over sancties voor scholen en samenwerkingsverbanden die een eigen bijdrage vragen voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-71 Motie van het lid Van Raan over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie bij onderwijselementen georganiseerd door bedrijven

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-32 Motie van de leden Kops en Beertema over parttimers in het primair en voortgezet onderwijs bewegen om meer uren les te geven

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-42 Motie van het lid Wiersma over ruimte voor een praktijkroute en een afstandsroute

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-70 Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35