Memorie van toelichting
Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

Memorie van toelichting

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Advies Raad voor de Rechtspraak
Bijlage
Advies Autoriteit Persoonsgegevens