Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van der Linde over een bestuursakkoord met gemeenten over lagere leges voor omgevingsvergunningen (t.v.v. 34453-24)

Download Download

Ondertekenaars