Convocatie commissieactiviteit : Convocatie inbreng schriftelijk overleg Reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-37) op 25 mei 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier