Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

2020D13100
Indiener R.W. Knops
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Reactie op aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling van de OCW-begroting van 2020 en van de wetgevingsoverleggen van Media, Cultuur en Emancipatie (Kamerstuk 35300 VIII)

2020D12984
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ontwerpbesluit tot Wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van de richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

2020D12980
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Kies periode

tot Toepassen