Brieven regering

Zoekresultaten (79.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023

Rectificatie Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland 2023. 29911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 443 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024...

2024D28794

Brieven regering

Lijsten van verdragen in voorbereiding, waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2024

Lijsten van verdragen in voorbereiding, waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 1 juli 2024. 23530 Verdragen in voorbereiding Nr. 147 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2024D28889

Brieven regering

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024

Geannoteerde Agenda informele JBZ-Raad 22-23 juli 2024. de invoering van het nieuwe Entry Exit System (EES) als nieuw instrument om het grensmanagement en de interne veiligheid van het Schengengebied te verbeteren en de voorbereidingen voor de...

2024D28813

Brieven regering

Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort

Uitkomsten Primos-prognose en Inventarisatie Plancapaciteit en Evaluatie Methodiek Woningtekort. is dat het aantal verleende bouwvergunningen (CBS) nu al hoger is dan ABF heeft kunnen meenemen in haar prognose. Plancapaciteit Blijkens de Inventarisatie Plancapaciteit voorjaar 2024 (ABF-Research)...

2024D28739

Brieven regering

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024

Stand van zaken blauwtong en vogelgriep juli 2024. Blauwtong Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de actuele situatie aangaande blauwtong. Ook heb ik in de brief van 4 juli jl. (Kamerstuk 28807, nr...

2024D28810

Brieven regering

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023

Aanvullende advisering over zes projecten Nationaal Groeifonds uit de eerste, tweede en derde ronde (inclusief reactie kabinet) en jaarverslag Adviescommissie Nationaal Groeifonds 2023. onder meer programma’s op het gebied van groene waterstof, de verduurzaming van de...

2024D28798

Brieven regering

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025

Uitvoering EU-Schoolregeling 2024-2025. 31532 Voedingsbeleid Nr. 292 Brief van de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024 Met deze brief informeer ik...

2024D28745

Brieven regering

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat

Uitspraak Hoge Raad in cassatieberoep kort geding IATA e.a. versus de Staat. 29665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 515 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2024D28786

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Martens-America over uitvoering van de motie over actief aan de Kamer rapporteren wanneer een onderwijsinstelling niet vrij, veilig of toegankelijk is voor studenten (Kamerstuk 36560-VIII-13)

Reactie op verzoek van het lid Martens-America over uitvoering van de motie over actief aan de Kamer rapporteren wanneer een onderwijsinstelling niet vrij, veilig of toegankelijk is voor studenten (Kamerstuk 36560-VIII-13). het voor de zomer rapporteren...

2024D28725

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Zanten over een eerdere definitie van passend onderwijs aanhouden en gespecialiseerd onderwijs op eigen locaties laten voortbestaan (Kamerstuk 31497-479)

Reactie op de motie van het lid Van Zanten over een eerdere definitie van passend onderwijs aanhouden en gespecialiseerd onderwijs op eigen locaties laten voortbestaan (Kamerstuk 31497-479). 31497 Passend onderwijs Nr. 491 Brief van de staatssecretaris...

2024D28681

Brieven regering

Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen

Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen Datum 11 juli 2024 Betreft Toekenningen 2e tranche Meerjarige stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen DG Volkshuisvesting en Bouwen Woningbouw Ontwikkeling &

2024D28718

Brieven regering

Achtste Voortgangsrapportage Wind in de zeilen

Achtste Voortgangsrapportage Wind in de zeilen. 33358 Marinierskazerne Zeeland Nr. 45 Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2024 Hierbij bied...

2024D28685

Brieven regering

Besluit Woo-verzoek inzake behandeling van individuele Wob- en Woo-verzoeken

Besluit Woo-verzoek inzake behandeling van individuele Wob- en Woo-verzoeken. 36410 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 Nr. 101 Brief van de minister van Justitie en...

2024D28680

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. 35930 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende...

2024D28707

Brieven regering

Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991

Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991. 27157 Vuurwerkramp Enschede Nr. 72 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D28720