Brieven regering

Zoekresultaten (70.025)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022

Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30-31 augustus 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 30 en 31 augustus 2022. De minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra [Ondertekenaar 2] [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] GEANNOTEERDE AGENDA INFORMELE RAAD

2022D32633

Brieven regering

Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg

Ontwikkelingen ouderenzorg - kwaliteit van zorg. 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 651 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2022 Met deze brief wil ik u informeren over de doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en een aantal andere onderwerpen

2022D30187

Brieven regering

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp

Leidraad continuïteit zorg en jeugdhulp. Hierbij zend ik u de leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. In deze leidraad zet de IGJ uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en

2022D32629

Brieven regering

Opschalen anders werken en eindrapportage van de commissie Werken in de Zorg (CWidZ)

Opschalen anders werken en eindrapportage van de commissie Werken in de Zorg (CWidZ). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 432 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2021 Met deze brief

2021D08376

Brieven regering

Klimaat neutrale glastuinbouw 2040

Klimaat neutrale glastuinbouw 2040. investeringen in energiebesparing en de benodigde energie-infrastructuur (voor bijvoorbeeld warmte en CO2), de opschaling van verschillende energiedragers en innovatie in het mkb. Beoogd is dat het Klimaatfonds in 2024 in werking treedt. In de uitwerking van het fonds zal aandacht zijn voor een integrale afweging

2022D16790

Brieven regering

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1165 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Bijgaand bied ik u het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2021’

2022D32551

Brieven regering

Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg

Verslag Milieuraad 28 juni 2022 in Luxemburg. Verslag Met deze brief informeren wij u, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof, over de Milieuraad die op 28 juni 2022 in Luxemburg plaatsvond. Tijdens de Raad is er een algemene oriëntatie bereikt over vijf wetsvoorstellen uit het

2022D30865

Brieven regering

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'

Documenten bij Woo-besluit inzake 'Sywert-deal'. hier documenten als nota’s en e-mailberichten. Wij hebben de verzoeker hiervan in kennis gesteld. Wat betreft de gevraagde SMS- en chatberichten is ons streven onverminderd om daarover, overeenkomstig de aangegeven termijn van 6-8 weken in de brief van 22 juli 2022 in september een besluit te

2022D32549

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (KNMT) inzake commentaar t.b.v. het commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg. de voorgestelde ruimere toepassingsmogelijkheden in de Omzetbelasting geldt dat in een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën is

2022D32562

Brieven regering

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 902 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 In deze brief

2022D32577

Brieven regering

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen

Afschrift brief aan Stichting SPOTS over het gebruik van wilde, bedreigde dieren in traditionele medicijnen. 29 683 Dierziektebeleid Nr. 261 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn reactie, mede namens

2022D32583

Brieven regering

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Evaluatierapport voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 783 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 augustus 2022 Hierbij ontvangt u het eerste ‘Evaluatierapport voorwaardelijke toelating

2022D32580

Brieven regering

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU

Wijziging governance en statuten Stichting ICTU. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 901 Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2022 Graag informeer ik u over de voorgenomen wijzigingen in de governance van de

2022D32536

Brieven regering

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn

Actuele situatie in Ter Apel en maatregelen asielopvang voor de korte, middellange en lange termijn. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2950 Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 augustus 2022 Op dit

2022D32341

Brieven regering

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Boswijk c.s. over het ontwikkelen van een strategie voor bescherming van de cruciale infrastructuur in de Noordzee.

2022D31511

Naar boven