Brieven regering

Zoekresultaten (79.837)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Computerstoring Crowdstrike

Computerstoring Crowdstrike. Pagina van > Retouradres Postbus 20011 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  DEN HAAG Datum 19 juli 2024 Onderwerp Computerstoring Crowdstrike Ministerie van Justitie en Veiligheid Turfmarkt...

2024D29285

Brieven regering

Uitspraak kort geding Greenpeace over de maatregelen die de Staat treft om de stikstofbelasting op de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 te verminderen

Uitspraak kort geding Greenpeace over de maatregelen die de Staat treft om de stikstofbelasting op de meest kwetsbare natuur voor eind 2025 te verminderen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 334 Problematiek rondom stikstof...

2024D23473

Brieven regering

Beleidsreactie GR-advies Fibromyalgie

Beleidsreactie GR-advies Fibromyalgie. de organisatie van zorg werd tijdens de hoorzitting benoemd dat er sprake is van onvoldoende afstemming tussen zorgverleners in de eerste-, tweedeen derdelijnszorg en dat het huidige zorglandschap niet goed in kaart is...

2024D23963

Brieven regering

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties

Nieuwe tijdelijke werkwijze gebruik persoonsgegevens bij reorganisaties. Nieuwe Met deze brief wil ik uw Kamer laten weten dat Defensie en de Centrales van overheidspersoneel tijdelijk een nieuwe werkwijze voor de omgang met persoonsgegevens bij reorganisaties zijn...

2024D29280

Brieven regering

Voortgang aanpak netcongestie

Voortgang aanpak netcongestie. onder meer de informatie uit de investeringsplannen, de jaarverslagen van de netbeheerders, indicatoren om de voortgang van de nationale uitvoeringsagenda6 te monitoren en openbaar beschikbare data. Deze rapportage voorziet met name in het...

2024D24036

Brieven regering

Uitstel van reactie op rapport van de Nationale ombudsman “Leven met Q-koorts - 15 jaar na de epidemie, hoe is het nu?”

Uitstel van reactie op rapport van de Nationale ombudsman “Leven met Q-koorts - 15 jaar na de epidemie, hoe is het nu?”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2191 BRIEF VAN...

2024D23900

Brieven regering

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 5 juli 2024. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité van 5 juli 2024. Dit verslag wordt ook gepubliceerd op de eigen website van het Financieel...

2024D29273

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 27 mei 2024 en de informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024. de voorzetting van de militaire steun aan Oekraïne zal worden gesproken over de implementatie...

2024D20451

Brieven regering

Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen

Nationale bestrijding IBR en BVD en enkele andere diergezondheids- onderwerpen. Nationale Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de voorbereidingen voor de nationale bestrijding van de rundveeziekten Infectieuze...

2024D29262

Brieven regering

Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse

Onderzoek aanvullende kwalitatieve kaders Stookolie en ILT risicoanalyse. Onderzoek De mogelijke aanwezigheid van schadelijke (afval)stoffen in stookolie voor zeeschepen is met enige regelmaat onderwerp van het publieke debat. In de Kamerbrief van 30 mei 20231 is...

2024D29257

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus

Reactie op verzoek commissie inzake brandbrief m.b.t. misstanden bij Fokus. Op 13 juni 2024 heeft de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mijn voorganger verzocht om een reactie op een brief die zij heeft ontvangen...

2024D29248

Brieven regering

Rapport 'Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023'

Rapport 'Gedragseffecten van de accijnsverhoging op tabak in 2023'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 011 Tabaksbeleid Nr. 112 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter...

2024D24032

Brieven regering

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 oktober 2024

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 oktober 2024. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 895 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2024D23926

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'

Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'. 31524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 618 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de...

2024D29125

Brieven regering

Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo

Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo. 31524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 619 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2024...

2024D29154