Brieven regering

Zoekresultaten (76.588)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023

Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023. Geannoteerde Bijgevoegd vindt u de geannoteerde agenda voor de Energieraad van 19 december 2023 in Brussel. R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie Geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 Op...

2023D47818

Brieven regering

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028

Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028. Departementaal Informatieplan OCW 2023-2028 Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 42229560 Bijlagen 1 Het meerjarig departementaal informatieplan is dit jaar door OCW voor...

2023D47815

Brieven regering

Beleidsreactie op het rapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’ door Toezicht Sociaal Domein

Beleidsreactie op het rapport ‘Zorg en ondersteuning aan Donny M. in het straf-, zorg- en sociaal domein’ door Toezicht Sociaal Domein. een tekort aan passende woonvormen en expertise voor de begeleiding van (jong)volwassenen met een zedenverleden...

2023D47813

Brieven regering

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024

Ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024. Aanbieding Hierbij bied ik u aan de ontwerpregeling houdende wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (Rmg) in verband met het actualiseren van de maximumprijzen voor geneesmiddelen...

2023D47807

Brieven regering

Samenwerking Nederland - India

Samenwerking Nederland - India. Recent heb ik een werkbezoek gebracht aan India, waarover ik uw Kamer met deze brief informeer, alsmede over de vervolgstappen. Inleiding India is qua bevolkingsomvang het grootste land ter wereld en ook...

2023D47801

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot...

2023D47794

Brieven regering

Verlaging van de griffierechten

Verlaging van de griffierechten. DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 1 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5057483 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSBESTEL  DATUM 1 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5057483 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van...

2023D47717

Brieven regering

Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023

Beleidsreactie op het inspectiebezoek Justitieel Complex Zeist 8september 2023. die op gespannen voet staat met de uitgangspunten van het jeugdstrafrecht. De officier van justitie en de rechter-commissaris hebben immers aanleiding gevonden om deze jongvolwassenen preventief te...

2023D47686

Brieven regering

Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188))

Rijkswet houdende goedkeuring van Conventie 108 en goedkeuring van het wijzigingsprotocol bij Conventie 108 (Kamerstuk 36455 (R2188)). DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR STAATS- EN BESTUURSRECHT   DATUM 1 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 4981696 DIRECTIE WETGEVING...

2023D47719

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot...

2023D47783

Brieven regering

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan

Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor deWestelijke Balkan. Op 8 november jl. presenteerde de Europese Commissie het jaarlijkse uitbreidingspakket.1 Naast een algemene mededeling over het uitbreidingsbeleid bevat het pakket landenrapportages over de tien (potentiële) kandidaat-lidstaten: Albanië...

2023D47781

Brieven regering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering. Aanstelling Op 16 november heb ik uw Kamer het Nationaal Convenant MKB-Financiering toegestuurd. Dit convenant verwoordt de ambities en oplossingsrichtingen van de sector om te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van...

2023D47779

Brieven regering

Staat van de Europese Unie 2024

Staat van de Europese Unie 2024. Hierbij bied ik u de Staat van de Unie 2024 aan. Deze opent met een chapeau waarin het kabinet reflecteert op de belangrijkste uitdagingen voor de EU in 2024. Vervolgens...

2023D47771

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6)

Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6). Bij de behandeling van de Suppletoire begroting Prinsjesdag BHOS 2023 is...

2023D47777

Brieven regering

Nederlandse inzet in de Sahelregio

Nederlandse inzet in de Sahelregio. Het kabinet heeft in december 2022 toegezegd uw Kamer in de eerste helft van 2023 – mede op basis van een regionale conflictanalyse – te informeren over de Nederlandse inzet op...

2023D47774