Brieven regering

Zoekresultaten (10.375)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal

Opzet periodieke rapportage geneesmiddelen, medische technologie en lichaamsmateriaal. Conform de uitwerking1 van de motie Harbers2 informeer ik uw Kamer middels deze brief over de opzet en de vraagstelling van de periodieke rapportage (voorheen beleidsdoorlichting) van het...

2023D39051

Brieven regering

Voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz)

Voorhang tijdelijke prestatie cliëntgebonden coördinatieactiviteiten levensloopfunctie (ggz en fz). Hierbij informeer ik u, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, conform artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), over de zakelijke inhoud van de aanwijzing die...

2023D38956

Brieven regering

Verlenging (tijdelijke) transitieprestatie en uitkomsten NZa onderzoek productiviteit

Verlenging (tijdelijke) transitieprestatie en uitkomsten NZa onderzoek productiviteit. 25 424 Geestelijke gezondheidszorg 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 672 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D38653

Brieven regering

Voorhangbrief experiment zinnig en simpel verantwoorden in de langdurige zorg

Voorhangbrief experiment zinnig en simpel verantwoorden in de langdurige zorg. ook een belangrijk neveneffect van dit nieuw op te zetten experiment. Met dit experiment geef ik ook uitvoering aan de motie van het lid Werner c.s...

2023D38769

Brieven regering

Verlenging van de Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen

Verlenging van de Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen. aanbeveling c kan ik in ieder geval benoemen dat de tegemoetkoming in de subsidieregeling gebaseerd is op de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven. Daarbij is de inzet van...

2023D38581

Brieven regering

Bestendigen PrEP-zorg

Bestendigen PrEP-zorg. In deze brief informeer ik uw Kamer over mijn besluit over het bestendigen van PrEP-zorg na afloop van de huidige tijdelijke PrEP-regeling per augustus 2024. PrEP is een oraal middel dat een hiv-besmetting kan...

2023D38739

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer N. aan College voor de Rechten van de Mens en NVvP m.b.t. misstanden bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer N. aan College voor de Rechten van de Mens en NVvP m.b.t. misstanden bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In uw brief van 16 maart1...

2023D38592

Brieven regering

Beleidsreactie onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’

Beleidsreactie onderzoek ‘Een recht op een steunfiguur voor jeugdigen in de Jeugdwet?’. In 2021 heeft Tweede Kamerlid Peters (CDA) een initiatiefnota ingediend die ziet op het wettelijk verankeren van het recht voor jeugdigen op een zelfgekozen...

2023D38610

Brieven regering

Rapportage 'Tijdkritische aandoeningen'

Rapportage 'Tijdkritische aandoeningen'. Hierbij ontvangt u de Rapportage Tijdkritische aandoeningen van Zorginstituut Nederland. Ik heb het Zorginstituut gevraagd om deze rapportage op te stellen in het kader van het vinden van alternatieven voor de huidige 45-minutennorm...

2023D38703

Brieven regering

Verslag van de Rondetafelbijeenkomst over wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek

Verslag van de Rondetafelbijeenkomst over wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Op 3 februari 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op...

2023D38659

Brieven regering

Beleidswijziging voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering

Beleidswijziging voorwaardelijke toelating van geneesmiddelen tot het basispakket van de zorgverzekering. Tot het basispakket van de zorgverzekering behoort uitsluitend zorg die bewezen effectief is. In afwijking daarvan kan zorg tijdelijk en onder voorwaarden tot het basispakket...

2023D38567

Brieven regering

Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn grote en hardnekkige maatschappelijke problemen met vaak ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen. In 2017 waren naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen slachtoffer van...

2023D38449

Brieven regering

Werkprogramma Nederlandse Sportraad 2024

Werkprogramma Nederlandse Sportraad 2024. In september 2020 is het werkprogramma 2021 – 2024 ‘Sport in het Systeem’ van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) aan uw Kamer aangeboden. Hierbij bied ik u conform artikel 26, derde lid, van...

2023D37841

Brieven regering

VWS-monitor september 2023

VWS-monitor september 2023. 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 Nr. 5 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de...

2023D37835

Brieven regering

Data protection impact assessment (DPIA) gegevensverwerking Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN)

Data protection impact assessment (DPIA) gegevensverwerking Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). 30 234 Toekomstig sportbeleid 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 378 Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport Aan de Voorzitter van...

2023D37888