Brieven regering

Zoekresultaten (6.365)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'

Reactie op verzoek commissie over kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Een klemmend beroep'. 31524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 618 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de...

2024D29125

Brieven regering

Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo

Aanpak dalende studentenaantallen in het mbo. 31524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 619 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2024...

2024D29154

Brieven regering

IBO doelmatig Hoger onderwijs 'Talent op de juiste plek'

IBO doelmatig Hoger onderwijs 'Talent op de juiste plek'.

2024D29131

Brieven regering

Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo

Voortgang Werkagenda mbo en Stagepact mbo. de subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom, waarvoor tot en met 2025 €150 mln. beschikbaar is gesteld. Zie: Stcrt. 2024, nr. 11365 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-11365.html). Factsheet voortijdig schoolverlaten ROA, tabel B2. Zie:

2024D29113

Brieven regering

Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024

Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024. Resultaten doorstroomtoetsen en schooladviezen 2024 Onderwijspersoneel en Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 46670808 Bijlagen Rapportage CvTE Data DUO omtrent toetsadviezen...

2024D28948

Brieven regering

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs

Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs. 31293 Primair Onderwijs 31289 Voortgezet Onderwijs Nr. 740 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2024...

2024D28783

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Martens-America over uitvoering van de motie over actief aan de Kamer rapporteren wanneer een onderwijsinstelling niet vrij, veilig of toegankelijk is voor studenten (Kamerstuk 36560-VIII-13)

Reactie op verzoek van het lid Martens-America over uitvoering van de motie over actief aan de Kamer rapporteren wanneer een onderwijsinstelling niet vrij, veilig of toegankelijk is voor studenten (Kamerstuk 36560-VIII-13). het voor de zomer rapporteren...

2024D28725

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Van Zanten over een eerdere definitie van passend onderwijs aanhouden en gespecialiseerd onderwijs op eigen locaties laten voortbestaan (Kamerstuk 31497-479)

Reactie op de motie van het lid Van Zanten over een eerdere definitie van passend onderwijs aanhouden en gespecialiseerd onderwijs op eigen locaties laten voortbestaan (Kamerstuk 31497-479). 31497 Passend onderwijs Nr. 491 Brief van de staatssecretaris...

2024D28681

Brieven regering

Correctie beslisnota bij 'Kamerbrief Veiligheid op School' (Kamerstuk 29240-151)

Correctie beslisnota bij 'Kamerbrief Veiligheid op School' (Kamerstuk 29240-151). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli 2024 Hierbij bied ik u de gecorrigeerde versie aan van de beslisnota die als...

2024D28662

Brieven regering

Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding. 36410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 Nr. 142 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan...

2024D28572

Brieven regering

Mogelijkheden voor rechtstreekse financiering van thuiszitterinitiatieven

Mogelijkheden voor rechtstreekse financiering van thuiszitterinitiatieven. 31497 Passend onderwijs Nr. 490 Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2024 In het...

2024D28479

Brieven regering

Beoordeling herstelplan TU Delft door Inspectie van het Onderwijs

Beoordeling herstelplan TU Delft door Inspectie van het Onderwijs. het plan geeft de inspectie aan dat het voorliggende plan nog onvoldoende is uitgewerkt als actieplan. Het plan is volgens de inspectie een verzameling van doelstellingen en...

2024D28408

Brieven regering

Onderzoek gezonken onderzeeboten Maleisië

Onderzoek gezonken onderzeeboten Maleisië. Onderzoek gezonken onderzeeboten Maleisië Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 46892296 Op 5 juli 2019 en op 14 oktober 2019 is...

2024D28311

Brieven regering

Voortgang gesprekken over HFML-FELIX

Voortgang gesprekken over HFML-FELIX. 29 338 Wetenschapsbudget Nr. 275 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 Tijdens het Commissiedebat Onderzoek...

2024D27901

Brieven regering

Verkenning aanpak basisvaardigheden volwassenen vanaf 2025

Verkenning aanpak basisvaardigheden volwassenen vanaf 2025. 28 760 Meerjarenplan Alfabetisering Nr. 115 Brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2024 In...

2024D28014