Brieven regering

Zoekresultaten (3.753)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Meerjarig departementaal Informatieplan IenW 2023-2026

Meerjarig departementaal Informatieplan IenW 2023-2026. Meerjarig Hierbij bieden wij u het meerjarige Informatieplan IenW 2023–2026 aan. Het betreft een update van het meerjarig informatieplan dat u vorig jaar op 16 november heeft ontvangen.1 Met dit plan...

2023D48034

Brieven regering

Reactie op het OVV-rapport over de aanvaring in het Schuitengat

Reactie op het OVV-rapport over de aanvaring in het Schuitengat. Reactie Vorig jaar vond een ernstig ongeval op de Waddenzee plaats. Op vrijdagochtend 21 oktober 2022 kwamen drie passagiers om het leven bij een aanvaring tussen...

2023D48031

Brieven regering

Informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg

Informeren gedoogsituatie zero-emissie bedrijfsvoertuigen van 3.501 tot en met 4.250 kg. Informeren Zoals in de Kamerbrief van 9 november jl. toegezegd, informeer ik u over het vervolg op de huidige gedoogsituatie voor rijbewijs B en het...

2023D48249

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Van Ginneken en Van der Graaf over de mogelijkheden, belemmeringen en kosten van het aan minima ter beschikking stellen van vervoersbewijzen (Kamerstuk 29385-121)

Reactie op de motie van de leden Van Ginneken en Van der Graaf over de mogelijkheden, belemmeringen en kosten van het aan minima ter beschikking stellen van vervoersbewijzen (Kamerstuk 29385-121). Beantwoording Op 25 mei 2023 heeft...

2023D48238

Brieven regering

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel

Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel. Geannoteerde Hierbij doe ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister voor Klimaat en Energie, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

2023D48001

Brieven regering

Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022

Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022. Wettelijke Hierbij ontvangt u de wettelijke evaluatie van IBKI over de periode 2018-2022 aan. Deze evaluatie is uitgevoerd door een onafhankelijke onderzoeksbureau, de KWINK groep (hierna: KWINK). Het rapport en de bestuurlijke...

2023D47874

Brieven regering

Roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken

Roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken. de locatie waar een installatie gerealiseerd kan worden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers Kamerstuk 31409, nr. 402 Kamerstuk 31409, nr. 424 Bijlage 1: Roadmap varend...

2023D47870

Brieven regering

Voortgang tijdelijke tolheffing eind 2023 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan

Voortgang tijdelijke tolheffing eind 2023 en aanbieding ontwerp uitvoerings- en handhavingsplan. voortgang met het tolsysteem en voortgang op het gebied van wet- en regelgeving. Ook wordt, vanwege de nieuwe samenstelling van de Kamer, een algemene toelichting...

2023D47849

Brieven regering

Wettelijke evaluatie Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

Wettelijke evaluatie Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). 33 485 Evaluatie Wet wegvervoer goederen Nr. 4 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4...

2023D47866

Brieven regering

Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

Eerste jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe. 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 429 Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 december 2023 Zoals aangegeven...

2023D47999

Brieven regering

Rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail

Rapportages Staat van de Infrastructuur van Rijkswaterstaat en ProRail. 36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 Nr. 19 Brief van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Aan...

2023D47756

Brieven regering

Kabinetsreactie opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

Kabinetsreactie opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot. Kabinetsreactie Op 27 september 2023 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna Onderzoeksraad) het opvolgingsonderzoek ‘Veiligheid historische zeilvloot’ gepubliceerd. Dit opvolgingsonderzoek heb ik u op de dag van publicatie toegezonden.1 Zoals in...

2023D47682

Brieven regering

Ontwerp-besluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones

Ontwerp-besluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones. 31 209 Schoon en...

2023D47710

Brieven regering

Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein. het «intrekken of wijzigen van een toelating» als een lidstaat vaststelt dat bepaalde onderdelen van de Kaderrichtlijn water «niet kunnen worden verwezenlijkt» Tweede Kamer, vergaderjaar...

2023D47147

Brieven regering

Rapport Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022

Rapport Drinkwaterkwaliteit 2022 en Prestatievergelijking Drinkwaterbedrijven 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 625 Waterbeleid Nr. 660 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D47143