Brieven regering

Zoekresultaten (76.544)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Herziene Code Pensioenfondsen

Herziene Code Pensioenfondsen. Aanbieding Herziene Code Pensioenfondsen Datum 29 november 2023 Betreft Aanbieding Herziene Code Pensioenfondsen Pagina van Pagina van Hierbij zend ik u de Herziene Code Pensioenfondsen (hierna: de code). In de code worden door...

2023D47562

Brieven regering

Gezondheidsraad-advies Preconceptionele dragerschapsscreening

Gezondheidsraad-advies Preconceptionele dragerschapsscreening. Ik bied u met deze brief het advies van de Gezondheidsraad (hierna: GR) aan over Preconceptionele dragerschapsscreening (hierna: PCDS). In november 2022 heb ik de GR om advies gevraagd of een overheidsaanbod van...

2023D47407

Brieven regering

Niet reanimeren-penning

Niet reanimeren-penning. Niet Met deze brief informeer ik u over mijn besluit om de (project)subsidie aan de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) voor het uitgeven en verstrekken van de niet reanimeren-penning (verder: penning) eind 2024 niet te verlengen...

2023D47559

Brieven regering

Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens inde Embryowet

Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens inde Embryowet. Naar laat ik een volledige inhoudelijke reactie op en de opvolging van het advies over aan het volgende kabinet. Daarnaast wil ik uw kamer namens de Gezondheidsraad...

2023D47403

Brieven regering

Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden. Op 4 oktober 2023 bent u geïnformeerd over de voortgang van afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).1 Met het IZA...

2023D47552

Brieven regering

Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie. Zoals toegezegd in de Kamerbrief Versterking van de eerste lijn van 17 mei 2023 informeer ik uw Kamer in...

2023D47539

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië. Voorlopige Ik heb toegezegd om de voorlopige beoordeling van betaalverzoeken in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) die de Europese Commissie (de Commissie)...

2023D47531

Brieven regering

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen

Onderzoek brandveiligheid meubels en matrassen. Hierbij bied ik u het rapport aan van het onderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft uitgevoerd naar de brandveiligheid van zitmeubelen en matrassen. In 2022 heb ik u geïnformeerd positief...

2023D47534

Brieven regering

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's

Adviezen Raad van State en de voorhang van amvb's. DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID  DATUM 29 NOVEMBER 2023 ONS KENMERK 5043563 DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN SECTOR JURIDISCHE ZAKEN EN WETGEVINGSBELEID ...

2023D47527

Brieven regering

Evaluatie WMO en CCMO

Evaluatie WMO en CCMO. Aanbieding Hierbij bied ik u het vierde evaluatieonderzoek aan van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en de evaluatie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). De WMO beoogt proefpersonen te...

2023D47512

Brieven regering

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis. Uitspraak In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken; de zogeheten 24-weken-eis.1 Al enige tijd is er...

2023D47508

Brieven regering

Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed

Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed. Met deze brief informeer ik uw Kamer over enkele ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt. Hiermee doe ik tevens een motie van het lid Dik-Faber1 en een toezegging2 uit het commissiedebat Zorgverzekeringstelsel van 21...

2023D47501

Brieven regering

Resultaten na de uitvoering van de motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten (Kamerstuk 36200-VIII-22)

Resultaten na de uitvoering van de motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten (Kamerstuk 36200-VIII-22). Uitvoering motie Kwint wettelijk inperken van...

2023D47496

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. Hierbij bied ik u het verslag aan van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar 2]

2023D47309

Brieven regering

Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs

Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs. Vijfde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Onze referentie 42694575 Bijlagen 9 In februari 2020 maakte Nederland voor het...

2023D47277