Brieven regering

Zoekresultaten (70.565)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384)

Reactie op verzoek commissie over de verdere procesgang (en het daarbij horende tijdpad) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Kamerstuk 35384). Via een brief van 30 september 2022 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport mij verzocht uw Kamer te informeren over de verdere procesgang (en

2022D40049

Brieven regering

Nazending bijlage bij nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Kamerstuk 35844)

Nazending bijlage bij nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Kamerstuk 35844). Op 23 september 2022 heb ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel van wet toegezonden. De bij

2022D40051

Brieven regering

Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane

Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane. Vertraging In de Stand van zakenbrief Douane van 4 juli jl. (Kamerstuk 31934-59) heb ik u bericht dat ik het wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane opnieuw voor advies aanhangig heb gemaakt bij de Raad van State. Op 7 september jl. heeft de Raad van State advies gegeven. Naast enkele kleine

2022D40012

Brieven regering

Ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2023

Ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2023. Ramingstoelichtingen Op 4 oktober 2022 heb ik uw Kamer de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 gestuurd, inclusief aanbiedingsbrief. In de aanbiedingsbrief wordt verwezen naar certificeringen van het CPB. Daarbij horen ook ramingstoelichtingen. Een deel van deze

2022D39989

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 35925-I-7)

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Wassenberg over een algehele herziening van de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (Kamerstuk 35925-I-7). MINISTER-PRESIDENT DATUM 6 OKTOBER 2022 ONZE REFERENTIE 4291900 MINISTER-PRESIDENT DATUM 6 OKTOBER 2022 ONZE REFERENTIE 4291900 Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van Minister-President

2022D39934

Brieven regering

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB). DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING CRIMINALITEIT EN VEILIGHEID  DATUM 6 OKTOBER 2022 ONS KENMERK 4235764 DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTSPLEGING EN RECHTSHANDHAVING DIRECTIE RECHTSHANDHAVING EN

2022D39870

Brieven regering

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK. Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK Datum 5 oktober 2022 Betreft Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK Kenmerk 2022-0000441623 Uw kenmerk Kenmerk 2022-0000441623 Uw kenmerk Pagina van Pagina van Met deze brief wil ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

2022D39642

Brieven regering

Zienswijze aanklacht Kamerleden tegen het kabinet

Zienswijze aanklacht Kamerleden tegen het kabinet. Bij brief van 22 september 2022 heeft u, overeenkomstig artikel 8 van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, de leden van het kabinet in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven over de aanklacht die enkele leden van

2022D39716

Brieven regering

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation. Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation Datum 5 oktober 2022 Betreft Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat-generaal Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011

2022D39623

Brieven regering

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS. Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2021 d.d. 30 juni 2022 is met uw Kamer gesproken over het financieel beheer en het programma dat binnen het ministerie inzet op structurele verbeteringen met aandacht en oog voor de organisatie en de veranderkundige opgave die dit vergt. In de eerdere

2022D39678

Brieven regering

Energietoeslag studenten

Energietoeslag studenten. Beantwoording Kamervragen energietoeslag studenten Datum 5 oktober 2022 Betreft Beantwoording Kamervragen energietoeslag studenten Pagina van Pagina van Met de Wetswijziging eenmalige energietoeslag 20221 wil het kabinet voorkomen dat mensen met een laag inkomen in ernstige financiële problemen komen als gevolg van de

2022D39835

Brieven regering

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming. Moties Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken rond de uitvoering van de afspraken in het coalitieakkoord, mijn invulling van enkele moties en toezeggingen en over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming aan de hand van verschillende thema’s. Coalitieakkoord

2022D39849

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn”

Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn”. Beantwoording Hierbij zend ik u een reactie op de Commissiebrief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kenmerk 33037-453/2022D38245) waarin gevraagd wordt om een impactanalyse te sturen waarin is toegelicht

2022D39844

Brieven regering

Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken. Diverse rapporten benadrukken dat de Nederlandse gezondheidszorg moet veranderen om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Door de stijgende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel dat de inzet op het

2022D39821

Brieven regering

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur Datum 5 oktober 2022 Betreft Aanbieding Werkprogramma en tussenrapportage van de Raad voor het Openbaar Bestuur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag

2022D39825

Naar boven