Brief regering : Ontwerp-Programma Energiehoofdstructuur

Download

Indieners

  • Indiener
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31239-381 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over het Energiesysteem 2050 & kernenergie

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie (gewijzigd/nader)

29023-414 Nader gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over investeringen van netbeheerders in lijn brengen met wat nodig is om de aangescherpte klimaatdoelen te halen (t.v.v. 29023-413)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

32813-1157 Motie van de leden Boucke en Erkens over het opstellen van een programmatische aanpak voor de uitrol van elektrolyse

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid

Motie

35603-51 Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35603-59 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over geen kerncentrale realiseren in de provincie Groningen

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

34682-58 Motie van de leden Regterschot en Terpstra over ruimtelijke gevolgen van enkele alternatieve invullingen binnen de energietransitie

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-418 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nationaal plan voor de infrastructuur

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-35 Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34682-10 Motie van het lid Smeulders c.s. over het indicatieve buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen schrappen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Waterstof, groene gas en andere energiedragers (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 22:30

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00