Brief regering : Organisatie en stand van zaken Landbouwakkoord

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

36200-XIV-100 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over voor april 2023 de Kamer informeren over het wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-113 Motie van het lid Boswijk c.s. over zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1273 Motie van het lid Tjeerd de Groot over de dierwaardige veehouderij meenemen in de adviesverlening aan boeren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XIV-96 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-25 Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-49 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een effectief systeem van vergoedingen voor herstel en onderhoud van ecologisch waardevolle landschapselementen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-80 Motie van het lid Koekkoek over onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische landbouw

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-79 Motie van het lid Bisschop c.s. over deelname van het IPO en het ministerie van VWS aan het Platform Multifunctionele Landbouw

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-57 Motie van het lid Grinwis c.s. over inzetten op stimulering van natuurinclusieve, biologische, circulaire landbouw en agroforestry tijdens de onderhandelingen over het landbouwakkoord

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-32 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-37 Motie van het lid Thijssen c.s. over onderzoek naar compensatie van lage inkomens voor een eventuele stijging van de voedselprijzen

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-38 Motie van de leden Thijssen en Bromet over mogelijke verdienmodellen doorrekenen voor verschillende types agrarische bedrijven

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-41 Motie van de leden Bromet en Thijssen over inventariseren waar landelijke of lokale regels functievermenging onbedoeld tegenwerken

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-33 Motie van het lid Tjeerd de Groot over concrete keuzes in het landbouwakkoord tijdig meenemen in het NPLG

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-46 Motie van de leden Bromet en Thijssen over innovatieve grondgebonden natuurinclusieve veehouderij ondersteunen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-34 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over een onderzoek naar beprijzing van de uitstoot van methaan en stikstof

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-24 Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

33835-205 Motie van het lid Tjeerd de Groot over voorbereidingen treffen voor de introductie van elektronische identificatie van dieren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30252-70 Gewijzigde motie van het lid Beckerman over bezien hoe een deel van de leningen kan worden afgewaardeerd en de besparingen ten goede laten komen aan de verduurzaming van de landbouw (t.v.v. 30252-40)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

30252-61 Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken hoe boeren nabij Natura 2000-gebieden financieel kunnen worden ondersteund bij aanpassing van bedrijfsvoering

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

30252-38 Motie van de leden Beckerman en Boswijk over elke agrariër de mogelijkheid bieden om onafhankelijk advies te krijgen over keuzes aangaande stoppen, verplaatsen, omscholing en sociaal-emotionele begeleiding

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33037-476 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over in gesprek gaan met provincies over een alternatieve wijze van financiering van slootkanten (t.v.v. 33037-470)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33037-470 Motie van het lid Boswijk c.s. over in gesprek gaan met provincies over een alternatieve wijze van financiering van slootkanten

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33037-465 Motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe mest- en gifvrije bufferstroken door teelt van alternatieve gewassen en natuurbeheer kunnen bijdragen aan het verdienvermogen van creatieve, innoverende boeren

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33037-464 Motie van de leden Bromet en Thijssen over de gevolgen van het afbouwen van de derogatie meenemen in de perspectiefbrief, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de gebiedsprocessen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33576-292 Motie van het lid Thijssen c.s. over een verplichte substantiële bail-in in de transitiekosten

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-277 Motie van het lid Bisschop over ruimte geven voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-314 Motie van de leden Koekkoek en Bromet over een duidelijk aanspreekpunt voor boeren in de gebiedsgerichte aanpak

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

33576-289 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een vaste plek voor de transitie naar kringlooplandbouw in private kwaliteitssystemen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-291 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een generieke methode ontwikkelen met koolstofcertificaten voor combinaties van gewassen en isolatie- en bouwmaterialen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-298 Motie van het lid Klaver c.s. over een brief over alle politieke keuzes voor de toekomst van de Nederlandse landbouw en het toekomstperspectief van de boeren

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

33576-290 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over koplopers in kringlooplandbouw ondersteunen om hun bedrijf zo veel mogelijk voort te zetten binnen de gebiedsgerichte aanpak

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-315 Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over een sociaal-economische impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het gebiedsplan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

33576-312 Motie van het lid Boswijk c.s. over het zo snel mogelijk komen met een compleet uitgewerkt instrumentarium

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het landbouwakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat NVWA (CD 28/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:51

Tweeminutendebat Dieren in de veehouderij (CD 10/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:20

Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15