Brief regering : Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1500 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over passieve visserij toestaan in offshore windparken en onderzoeken of actieve visserij ook mogelijk is (t.v.v. 21501-32-1492)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-32-1498 Gewijzigde motie van de leden Vestering en Tjeerd de Groot over in Europa (opnieuw) pleiten voor een spoedig verbod op de nertsenfokkerij (t.v.v. 21501-32-1484)

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

33576-343 Motie van het lid Van Campen c.s. over het borgen van de informatiepositie van gemeenten in de gebiedsgerichte aanpak

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-342 Motie van het lid Van Campen c.s. over rapporteren welke technieken onder de go-to-area’s kunnen vallen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-331 Motie van het lid Vestering over in 2023 met een voorstel komen om bestuivers wettelijk te beschermen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een jaarplanning voor het jaar 2023 met daarin een indicatie van wanneer de commissie wet- en regelgeving en andere beleidsbrieven kan verwachten en verzoek om een schematisch overzicht van de stand van zaken van uitvoering van de in 2022 aangenomen moties

Indiener R.P. Jansma, griffier

Motie

33576-340 Motie van het lid Bisschop over het met voorrang gebruiken van gecreëerde stikstofruimte voor urgente PAS-knelgevallen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-338 Motie van het lid Van der Plas over het niet heilig verklaren van de beschermstatus van de wolf

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

33576-339 Motie van het lid Tjeerd de Groot over het vormgeven van het verslechteringsverbod zonder dat het land verder op slot gaat

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1488 Motie van het lid Van der Plas over in beeld brengen wat de lekkage van emissies is voor de belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XIV-114 Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Boswijk over onafhankelijk uiteen laten zetten wat de gevolgen, kansen en bedreigingen zijn van klimaatverandering voor de land- en tuinbouw (t.v.v. 36200-XIV-103)

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-110 Motie van de leden Bisschop en Boswijk over zich inzetten voor verduidelijking van de internationale goederencodes voor het invoeren van partijen bananen voor verwerking tot bananenpuree

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-100 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over voor april 2023 de Kamer informeren over het wettelijke instrumentarium om transparantie bij de retail te realiseren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-113 Motie van het lid Boswijk c.s. over zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1491 Motie van de leden Vestering en Akerboom over een bewustwordingscampagne over de gevaren van handel in wilde dieren en planten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1490 Motie van de leden Vestering en Akerboom over het gevaar van traditionele medicijnen en voedingssupplementen opnemen in CITES- en WHO-documenten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-102 Motie van de leden Grinwis en Tjeerd de Groot over 50% van de koolstofvastlegging toerekenen aan telers van biogrondstoffen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-108 Motie van het lid Van der Plas c.s. over een impactanalyse maken van de primaire en secundaire gevolgen van faillissementen in de glastuinbouw

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28286-1282 Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Van Campen over de dromedaris voor inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst laten herbeoordelen en, indien deze als gedomesticeerd wordt beschouwd, aan de lijst toevoegen (t.v.v. 28286-1279)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

21501-32-1476 Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor de productie van voedsel

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1281 Motie van het lid Van der Plas over eenduidige regels voor dierenwelzijn en geen import van producten van buiten de EU die niet aan deze regels voldoen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28807-280 Motie van het lid Vestering over een plan voor een verzwaarde monitoring van virussen bij gemengde bedrijven met varkens en kippen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28807-281 Motie van het lid Vestering over zorgen dat omgevingsdiensten beschikken over de benodigde gegevens om toezicht te houden op dieraantallen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1275 Motie van het lid Vestering c.s. over niet akkoord gaan met het sectorplan watervoorziening ouderdieren

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XIV-96 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen opgelegd kan worden aan de verwerkende industrie en retail (t.v.v. 36200-XIV-39)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XIV-95 Gewijzigde motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over verduurzamingsmaatregelen voor de industrie voor CO2- en stikstofreductie (t.v.v. 36200-XIV-30)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1274 Motie van het lid Tjeerd de Groot over agrarische opleidingen aan tafel brengen bij het convenant dierwaardige veehouderij

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1273 Motie van het lid Tjeerd de Groot over de dierwaardige veehouderij meenemen in de adviesverlening aan boeren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XIV-97 Gewijzigde motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken hoe de afzet van biologische producten gestimuleerd kan worden (t.v.v. 36200-XIV-47)

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

28807-282 Motie van het lid Van der Plas over een impactanalyse van beperkingen in waterrijke gebieden

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-62 Motie van de leden Vestering en Van Campen over spoedige implementatie van een verbod op stroomstootapparatuur

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-73 Motie van het lid Wassenberg c.s. over uitspreken dat het onwenselijk is dat het Dolfinarium zeezoogdieren aan een Chinees pretpark verkoopt

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-28 Motie van het lid Beckerman c.s. over een onderzoek naar de prijsontwikkelingen in de dierenzorg

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-59 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken hoe prijsstunten met agrarische basisproducten is tegen te gaan met een wettelijke grondslag

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-48 Motie van het lid Bromet c.s. over de regelgeving zo aanpassen dat het nuttige gebruik van maaisel makkelijker wordt

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-27 Motie van het lid Van Campen c.s. over jaarlijks met de begroting van LNV een Brusselstrategie delen met de Kamer

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-61 Motie van het lid Vestering over uitspreken dat het onacceptabel is dat bij het vangen van dieren gebruik wordt gemaakt van methoden die vermijdbaar dierenleed opleveren

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-43 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een tegemoetkoming ontwikkelen voor de boeren die voortaan moeten werken met een fors hoger waterpeil

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-49 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een effectief systeem van vergoedingen voor herstel en onderhoud van ecologisch waardevolle landschapselementen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-79 Motie van het lid Bisschop c.s. over deelname van het IPO en het ministerie van VWS aan het Platform Multifunctionele Landbouw

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-57 Motie van het lid Grinwis c.s. over inzetten op stimulering van natuurinclusieve, biologische, circulaire landbouw en agroforestry tijdens de onderhandelingen over het landbouwakkoord

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-41 Motie van de leden Bromet en Thijssen over inventariseren waar landelijke of lokale regels functievermenging onbedoeld tegenwerken

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-33 Motie van het lid Tjeerd de Groot over concrete keuzes in het landbouwakkoord tijdig meenemen in het NPLG

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-46 Motie van de leden Bromet en Thijssen over innovatieve grondgebonden natuurinclusieve veehouderij ondersteunen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-24 Motie van het lid Graus c.s. over afspraken over een goed verdienvermogen voor boeren en tuinders

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-74 Motie van het lid Wassenberg over zich inzetten voor internationale en Europese maatregelen voor bescherming van de paling

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-26 Motie van het lid Van Campen c.s. over de landsadvocaat binnen twee weken vragen om een spoedadvies vragen over de situatie rond PAS-melders

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-88 Motie van de leden Van Haga en Smolders over een juridisch houdbaar alternatief voor de kritische depositiewaarde

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-84 Motie van de leden Van der Plas en Eppink over adequate tellingen van wildpopulaties

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-40 Motie van het lid Boswijk c.s. over een wetenschappelijk gedragen wildsoorten-telprotocol en analyse- en beoordelingssystematiek

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-63 Motie van het lid Vestering c.s. over uiterlijk in het voorjaar overgaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-31 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over nationale parken inzetten om de waarde van natuur over te brengen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-91 Motie van de leden Gündogan en Valstar over het stimuleren van precisiefermentatie in Nederland in kaart brengen

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-35 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over een monitoringsprotocol en een kennisprogramma om zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf te kunnen monitoren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-34 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over een onderzoek naar beprijzing van de uitstoot van methaan en stikstof

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-69 Motie van het lid Vestering c.s. over een actieve inzet voor het beschermen van de wolf

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-25 Motie van het lid Van Campen c.s. over bij het landbouwakkoord bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen voor een stoffenbalans

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-54 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een afwegingskader voor de toewijzing van stikstofruimte met de Kamer delen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-42 Motie van de leden Bromet en Thijssen over een herwaardering binnen het GLB van alternatieve gewassen die passen in een natuurinclusieve landbouw

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-58 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over duurzame voorlopers gemotiveerd houden door belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen en extra inspanningen te waarderen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-66 Motie van het lid Vestering over het verhogen van de minimale transportleeftijd voor kalfjes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-55 Motie van het lid Grinwis c.s. over het optimaliseren van het Fonds Kleine Toepassingen zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld kunnen blijven worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-32 Motie van het lid Tjeerd de Groot over een plan van aanpak met het oog op kwaliteitseisen voor kringloopadviseurs

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-67 Motie van het lid Vestering c.s. over geen belastinggeld steken in technische innovaties die het welzijn van dieren verslechteren

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-71 Motie van het lid Vestering c.s. over de sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de veehouderij in beeld brengen en structureel en significant terugdringen

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-65 Motie van het lid Vestering c.s. over het opnemen van de OVV-adviezen in het maatregelenpakket tegen stalbranden

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-38 Motie van de leden Thijssen en Bromet over mogelijke verdienmodellen doorrekenen voor verschillende types agrarische bedrijven

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-50 Motie van de leden Bromet en Thijssen over onderzoeken wat nodig is om de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines te ondersteunen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-37 Motie van het lid Thijssen c.s. over onderzoek naar compensatie van lage inkomens voor een eventuele stijging van de voedselprijzen

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-87 Motie van de leden Van Haga en Smolders over ook afdoende ruimte bieden voor stikstofreductie door innovatie

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

36200-XIV-80 Motie van het lid Koekkoek over onderzoek ten behoeve van maatschappelijke waardecreatie in de biologische landbouw

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36200-XII-104 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over een halt toeroepen aan de stikstofjacht op boeren en de stikstofruimte inzetten voor legalisatie van PAS-melders en natuurherstel (t.v.v. 36200-XII-90)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1271 Motie van het lid Tjeerd de Groot c.s. over vriesbranden niet meer toestaan voor runderen die na 2024 zijn geboren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33835-205 Motie van het lid Tjeerd de Groot over voorbereidingen treffen voor de introductie van elektronische identificatie van dieren

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33835-204 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over verwerkers die verantwoordelijkheid nemen voor naleving van wetten door hun toeleveranciers belonen bij de ingroei naar kostendekkende tarieven

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33835-206 Motie van het lid Van Campen c.s. over een onafhankelijke impactanalyse van de gevolgen van het onderbrengen van KDS bij de NVWA

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33835-207 Motie van de leden Van Campen en Boswijk over de invoering van kostendekkende tarieven en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas laten lopen

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

27858-599 Gewijzigde motie van de leden Tjeerd de Groot en Bromet over de deadline 2025 hanteren, waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden (t.v.v. 27858-588)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28807-271 Motie van het lid Tjeerd de Groot over onderzoeken wat de precieze kosten zijn die dierenhulp- en natuurorganisaties maken in de bestrijding van de vogelgriep

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28807-270 Motie van het lid Tjeerd de Groot over starten met veldproeven om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het vaccineren van de pluimveestapel

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

30252-70 Gewijzigde motie van het lid Beckerman over bezien hoe een deel van de leningen kan worden afgewaardeerd en de besparingen ten goede laten komen aan de verduurzaming van de landbouw (t.v.v. 30252-40)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

30252-51 Motie van het lid Tjeerd de Groot over onderzoeken hoe het toepassen van de best beschikbare technieken bij alle veehouderijen in Nederland kan bijdragen aan stikstofreductie

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

30252-42 Motie van de leden Vestering en Van Campen over geen verder beleid ontwikkelen op basis van het zoneringskaartje in het advies van de heer Remkes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

30252-63 Motie van het lid Eppink c.s. over uitspreken dat de stikstofdeadline van 2030 niet dogmatisch moet zijn

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

30252-60 Motie van het lid Van Baarle over in overleg met buurlanden komen tot een geïntensiveerde gezamenlijke aanpak om de stikstofneerslag te reduceren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30252-46 Motie van het lid Van der Plas over een berekening van de emissiereductie die reeds heeft plaatsgevonden sinds 2018 delen met de Kamer

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

30252-61 Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken hoe boeren nabij Natura 2000-gebieden financieel kunnen worden ondersteund bij aanpassing van bedrijfsvoering

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

30252-58 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

30252-38 Motie van de leden Beckerman en Boswijk over elke agrariër de mogelijkheid bieden om onafhankelijk advies te krijgen over keuzes aangaande stoppen, verplaatsen, omscholing en sociaal-emotionele begeleiding

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

30252-64 Motie van het lid Van Campen c.s. over de AVG-rechten op een laagdrempelige manier vormgeven bij emissiegegevens die het RIVM verzamelt en verwerkt

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-IV-15 Motie van de leden Van den Berg en Kamminga over aanbevelingen doen voor het land- en tuinbouwbeleid op de BES-eilanden

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1852 Motie van het lid Van der Plas over het verslechteringsverbod in de Verordening natuurherstel van tafel halen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

22112-3518 Nader gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over onderzoek doen naar het opnemen van laagdrempelige stimuleringsprogramma’s (t.v.v. 22112-3517)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

31793-225 Motie van de leden Bontenbal en Boswijk over het opzetten van een mondiaal initiatief voor klimaatslimme landbouw

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33037-476 Gewijzigde motie van het lid Boswijk c.s. over in gesprek gaan met provincies over een alternatieve wijze van financiering van slootkanten (t.v.v. 33037-470)

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3512 Motie van het lid Boswijk c.s. over zich ertoe verplichten dat de wettelijke barrières voor moderne veredelingstechnieken en groene middelen worden weggenomen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

22112-3509 Motie van de leden Bromet en Thijssen over daar waar bestrijdingsmiddelen nog een bijdrage hebben aan slechte waterkwaliteit het gebruik ervan aan banden leggen

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33037-469 Motie van het lid Boswijk c.s. over een analyse van de impact op de akkerbouw en voedselproductie

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33037-468 Motie van het lid Van Campen c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar het verlies van derogatie

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Tweeminutendebat Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (22112, nr. 3481)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Tweeminutendebat Natuur (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 21 december 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00