Brief regering : Planningsoverzicht OCW 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Mede ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31288-1000 Motie van de leden Van Meenen en Van der Laan over landelijke richtlijnen voor de medezeggenschap op het gebied van scholing, ondersteuning en communicatie

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Brief regering

36200-VII-122 Stand van zaken kabinetsreactie op het adviesrapport 'Ketenen van het verleden' van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

36200-VIII-89 Motie van de leden Van Meenen en Paul over verkennen hoe een revolverend fonds en een programmatische aanpak kunnen bijdragen aan de problematiek rond onderwijshuisvesting

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-103 Motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-123 Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie onderzoeken

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-75 Motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-113 Motie van het lid Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-991 Verslag van een schriftelijk overleg over de 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs' en de reactie op het rapport 'Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs' (Kamerstuk 31288-972 en 973)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

36200-VIII-41 Nader gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over uiterlijk juni 2023 met een brede visie op volkscultuur komen (t.v.v. 36200-VIII-40)

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-26 Motie van het lid Werner c.s. over een start maken met een handreiking over wat er nodig is om fysieke toegang tot cultuur te garanderen

Indiener L.M. Werner, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31322-458 Gewijzigde motie van de leden Sahla en Maatoug over oplossingen voor geïdentificeerde knelpunten bij samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs (t.v.v. 31322-454)

Indiener F. Sahla, Tweede Kamerlid

Motie

34251-98 Motie van de leden Westerveld en De Hoop over landelijke richtlijnen voor vergoedingen voor medezeggenschapsleden uit het studentenondersteuningsfonds

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35925-VIII-40 Motie van het lid Van der Woude c.s. over een onderzoek of zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven een rol spelen in wetenschap en hoger onderwijs

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Motie

31289-485 Motie van het lid Kwint c.s. over het verbieden van identiteitsverklaringen in het onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31289-489 Motie van de leden Gündogan en Simons over het afschaffen van identiteitsverklaringen over seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid

Motie

35063-17 Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

35606-27 Motie van de leden Bisschop en Peters over één gemeenschappelijk wettelijk medezeggenschapskader voor voortgezet onderwijs en mbo

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35510-16 Motie van het lid Klaver c.s. over opzetten van een algoritmeregister

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35510-21 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-507 Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:43

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Tweeminutendebat Monitor Medezeggenschap Hoger Onderwijs (Kamerstuk 31 288, nr. 991)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29