Brief regering : Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen inzake het landelijk gebied en stikstof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30252-42 Motie van de leden Vestering en Van Campen over geen verder beleid ontwikkelen op basis van het zoneringskaartje in het advies van de heer Remkes

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid

Motie

30252-60 Motie van het lid Van Baarle over in overleg met buurlanden komen tot een geïntensiveerde gezamenlijke aanpak om de stikstofneerslag te reduceren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

30252-46 Motie van het lid Van der Plas over een berekening van de emissiereductie die reeds heeft plaatsgevonden sinds 2018 delen met de Kamer

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

30252-61 Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken hoe boeren nabij Natura 2000-gebieden financieel kunnen worden ondersteund bij aanpassing van bedrijfsvoering

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

30252-58 Motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoeken of en hoe het inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen voorkomen kan worden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

30252-64 Motie van het lid Van Campen c.s. over de AVG-rechten op een laagdrempelige manier vormgeven bij emissiegegevens die het RIVM verzamelt en verwerkt

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33037-467 Motie van het lid Van Campen c.s. over het inzetten van ontstane ammoniakruimte voor vergunningverlening van PAS-melders

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

35788-195 Motie van het lid Eppink over uitspreken dat de deadline van 2030 voor het behalen van stikstofdoelen "niet heilig" is

Indiener D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Motie

33576-305 Motie van de leden Grinwis en Boswijk over uitspreken dat elke sector zijn aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-310 Motie van het lid Boswijk c.s. over stimuleren dat meer provincies gaan werken met Maatwerk met Meetwerk als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-304 Motie van het lid Van Campen c.s. over bezien welke innovaties succesvol zijn of grote potentie hebben voor vermindering van stikstofemissies

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-301 Motie van het lid Van Campen c.s. over een plan van aanpak voor een landelijk dekkend meetsysteem voor emissie en depositie van NH3 en NOx

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-276 Motie van het lid Bisschop over met voorrang uitvoering geven aan het legalisatieprogramma voor PAS-knelgevallen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-307 Motie van het lid Grinwis c.s. over het basispad voor stikstofemissies volledig actualiseren in of bij de KEV 2022

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-302 Motie van het lid Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen voor industrie en mobiliteit

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-315 Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over een sociaal-economische impactanalyse verplicht onderdeel laten uitmaken van het gebiedsplan

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

33576-312 Motie van het lid Boswijk c.s. over het zo snel mogelijk komen met een compleet uitgewerkt instrumentarium

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-308 Motie van het lid Grinwis c.s. over het toezicht op vergunningverlening voor stikstofuitstoot door de industrie versterken

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-306 Motie van het lid Grinwis c.s. over de provincies ook kaarten verstrekken met variaties op de beleidsuitgangspunten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-311 Motie van het lid Boswijk c.s. over de provincies de regie laten nemen in hoe het stikstofbeleid en het budget worden ingezet

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-303 Motie van het lid Van Campen c.s. over de ontwikkeling van een publieksvriendelijke digitaal dashboard voor natuurherstel

Indiener A.A.H. van Campen, Tweede Kamerlid

Motie

33576-314 Motie van de leden Koekkoek en Bromet over een duidelijk aanspreekpunt voor boeren in de gebiedsgerichte aanpak

Indiener M. Koekkoek, Tweede Kamerlid

Motie

33576-277 Motie van het lid Bisschop over ruimte geven voor een bottom-up-aanpak van innovatieve emissiereductie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33576-273 Motie van het lid Omtzigt c.s. over verschillen aan de grens zo klein mogelijk maken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-141 Motie van de leden Bromet en Thijssen over het toepassen van de mogelijkheden van metingen met satellieten

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-105 Motie van het lid Boswijk over het borgen van de positie van de boer in de gebiedsprocessen

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

35925-XIV-106 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Van Campen over de stikstofdoelen zo snel mogelijk in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet vastleggen

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35925-149 Motie van de leden Heinen en Grinwis over objectieve toetsing op doelmatigheid en doeltreffendheid van uitgaven uit het klimaat- en stikstoffonds

Indiener E. Heinen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Startnota (voortzetting)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel (CD d.d. 30/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Einde vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25