Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1093) en de twaalfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1123)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - afschrift vragen

Indiener M. Schukkink, griffier

Motie

31066-1069 Motie van het lid Alkaya over de pilot om te bezien of het treffen van vaststellingsovereenkomsten versnellend werkt in het afhandelen van langlopende dossiers van toeslagengedupeerden een echte kans geven om te slagen

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1070 Motie van de leden Paul en Kat over de proef met de vso bij positieve afronding zo snel mogelijk substantieel opschalen

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1075 Motie van het lid Azarkan c.s. over een einde maken aan onvoldoende rechtsbescherming

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1073 Motie van de leden Inge van Dijk en Van Raan over de Kamer informeren hoe de brede hulp aan kinderen ouder dan 18 jaar en de groep die binnen afzienbare tijd 18 jaar wordt verloopt

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1076 Motie van het lid Azarkan over het coalitieakkoord naleven op het specifieke punt van de herijking van de hersteloperatie

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1071 Motie van het lid Paul c.s. over onderzoeken van onorthodoxe maatregelen/scenario's voor versnellingen van het proces

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1056 Gewijzigde motie van het lid Azarkan c.s. over een kader op grond waarvan de Commissie Werkelijke Schade de compensatiebedragen kan vaststellen (t.v.v. 31066-1038)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-1055 Nader gewijzigde motie van het lid Azarkan c.s. over bezien hoe het proces van integrale beoordeling substantieel kan worden versneld (t.v.v. 31066-1054)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1042 Motie van het lid Paul c.s. over het ontwikkelen van voorzieningen om initiatieven van ouders en kinderen te ondersteunen

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1043 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over de toereikendheid van het noodbedrag van €500 voor gedupeerde ouders

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1046 Motie van het lid Alkaya c.s. over bureaucratische belemmeringen wegnemen in het herstel van het toeslagenschandaal

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1047 Motie van het lid Van Raan c.s. over binnen de gemeentelijke aanpak ruimte creëren voor ondersteuning aan kinderen die nu uitwonend en 18-plus zijn

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1034 Motie van het lid Kat c.s. over na inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie direct van start gaan met uitbetaling aan kinderen van wie de bankrekeningnummers bekend zijn

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Motie

31066-1035 Motie van de leden Kat en Van Raan over het monitoren van de effecten op huishoudens van de kwijtschelding van schulden

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag (31066, nr. 1026)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Elfde en twaalfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05