Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

2020P00704

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

2020P00701

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

2020P00702

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

2020P00705

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Waterwet

2020P00699

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

2020P00700

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

2020P00693

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

2020P00703

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

2020P00698

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

2020P00697

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

2020P00694

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

2020P00695

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

2020P00696

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250)

2020P00691

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Peters over de sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

2020D01546
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Beckerman en Futselaar over het bericht dat studenten aan de TU-Delft zijn opgelicht door nep-verhuurders

2020D01547
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de Vestia-ellende in Honselse burgemeestersbuurt

2020D01549
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kamervragen

20 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dik-Faber over het bericht dat bewoners van vakantiepark De Ossenberg eruit worden gezet

2020D01550
Indiener S. van Veldhoven-van der Meer
minister voor Milieu en Wonen

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Voordewind over de sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

2020D01542
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Kamerstukken

20 jan 2020

Convocatie petitieaanbieding - Werknemers van de Hoenderloo groep 'Red de Jeugdzorg' - 22 januari 2020 -15.30

2020D01544
Indiener H.J. Post
griffier

Besluitenlijsten

20 jan 2020

Besluitenlijst e-mailprocedure lid Karabulut mbt een brief van de minister van Defensie inzake Hormuz-missie

2020D01538

Brieven regering

20 jan 2020

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag over de nieuwe Bijlage VII van het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke stoffen chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (Trb. 1999, 30)

2020D01537
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van de leden Van den Berg en Slootweg over "Het bericht dat zorginstelling Pluryn kinderen weigert die specialistische hulp nodig hebben"

2020D01545
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamervragen

20 jan 2020

Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over de sluiting van de Hoenderloo Groep

2020D01543
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kies periode

tot Toepassen