Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2019

2020P00868

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten

2020P00704

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

2020P00701

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

2020P00702

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

2020P00705

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Waterwet

2020P00699

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming

2020P00700

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen

2020P00693

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl) (35248)

2020P00703

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

2020P00698

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties/ Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord

2020P00697

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

2020P00694

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

2020P00695

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

2020P00696

Stemmingsuitslagen

21 jan 2020

Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) (35250)

2020P00691

Kamervragen

21 jan 2020

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over het groeiende tekort aan opvangplekken in de asielopvang

2020D01887
Indiener A. Broekers-Knol
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Convocatie inbreng feitelijke vragen - Evaluatie experiment bekostiging wijkverpleging - 23235-194 - 29 januari 2020 - 14.00 uur

2020D01886
Indiener H.J. Post
griffier

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Tweede nota van wijziging

35153-9
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van de leden Rog en Bisschop 35102-11 over bij AMvB invullen van 'evident ondoelmatige besteding'

35102-11
Indiener Michel Rog
Kamerlid CDA

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Convocatie technische briefing inzake Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) op 7 april 2020

2020D01880
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Convocatie technische briefing Kwetsbaarheid in producten Citrix op 23 januari 2019

2020D01882
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
griffier

Amendementen

21 jan 2020

Amendement van de leden Westerveld en Kwint 35102-12 over segregatiemaatregelen als deugdelijkheidseis en segregatiebeleid in schoolplan

35102-12
Indiener Lisa Westerveld
Kamerlid GL

Overige Kamerstukken

21 jan 2020

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) Peildatum 01-01-2020

2020D01879

Kies periode

tot Toepassen