27 resultaten gevonden voor ‘fatca’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Weyenberg en Lodders over banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

8 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detailid=2020D01645&did=2020D01645 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, Aanhangsel 3 nationaliteit in binnen- of buitenland) zijn banken verplicht zich aan de FATCA vereisten te houden die van toepassing zijn op deze groep cliënten. Als banken niet voldoen

2020D11130
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van het lid Lodders over de berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

sprake kunnen zijn van eventuele sancties, waarbij het opleggen van sancties achterwege zal blijven indien de banken zich (voldoende) hebben ingespan6 https://www.nvb.nl/themas/veiligheid-fraude/fatca/ 7 https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/512373-onjuiste-behandelingamerikaanse-nederlanders

2019D41059
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”

Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het artikel “Recalcitrant accountholders in de IGA”. Antwoord 11 De VS hebben nog niet meer duidelijkheid gegeven over een eventuele vereenvoudigde en verkorte aanvraagprocedure voor een SSN. Eerlijk gezegd betwijfel ik of dat een oplossing

2019D33233
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg en Sjoerdsma over Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

recht op toegang tot een basisbetaalrekening. Zie ook de antwoorden op de vragen 6, 7 en 8. Vraag 10 Herinnert u zich dat het kabinet heeft aangegeven dat in juli in Brussel in een raadsvergadering weer wordt gesproken over de problemen als gevolg van FATCA  Antwoord 10 Ja. Vraag 11 Is het gelukt om

2019D33084
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Het artikel 'Recalcitrant account holders in de IGA'

door de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Zo nee, waarom niet 12. Kunt u een uitgebreide toelichting geven op de raadsvergadering in Brussel van medio juli waar de FATCA geagendeerd stond Is er binnen de EU voldoende draagvlak om te komen tot een gezamenlijke en gecoördineerde actie 1) Weekblad

2019D32113
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD
Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving

Nederlandse burgers die de dupe zijn van Amerikaanse regelgeving. Bent u voornemens om bijvoorbeeld samen met president Macron, die voor zover bekend in zijn gesprekken met president Trump aandacht heeft gevraagd voor de zogenaamde Accidental Americans, op te trekken om tot een oplossing voor deze groep

2019D31123
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66
Antwoord op vragen van de leden Lodders en Van Weyenberg over het bericht ‘Fiscaal verdrag drijft Amerikanen in Nederland tot wanhoop’

rol voor de overheid weggelegd. Zoals aangegeven in mijn antwoorden op Kamervragen van 18 maart 20191 ben ik bekend met het feit dat banken brieven met een steeds indringender toon aan hun rekeninghouders sturen over FATCA. In deze brieven vragen zij hun rekeninghouders die kwalificeren als US Person

2019D29203
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van de leden Lodders, Van Weyenberg en Slootweg over de uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden

Antwoord op vragen van de leden Lodders, Van Weyenberg en Slootweg over de uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden. Het ministerie heeft richting de NVB aangegeven dat de problemen die Nederlandse banken ervaren met het verzamelen van de benodigde

2019D11006
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
De uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden

De uitwerking FATCA voor Nederlandse burgers en signalen dat bankrekeningen geblokkeerd gaan worden. Zo ja, wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken 22 Kunt deze vragen beantwoorden vóór het gesprek dat de commissie voor Financiën voert met de Amerikaanse Ambassadeur op 27 maart aanstaande 1) Aanhangsel

2019D06738
Indiener Helma Lodders
Kamerlid VVD
Antwoord op vragen van het lid Lodders over het bericht ‘Ondernemers in Nederland met Amerikaans paspoort dupe van belastinghervorming Trump’

die de VS heeft gesloten met andere landen. De inschatting dat er 1.000 ondernemers getroffen zouden kunnen worden door de Amerikaanse heffing kan juist zijn, maar kan ik niet bevestigen. In 2016 zijn gegevens van ruim 1.900 rechtspersonen verzonden aan de IRS in het kader van de FATCA. De aantallen van

2018D18144
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Antwoord op vragen van het lid Aukje de Vries over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De voorwaarde is dan wel dat de procedure om een SSN aan te vragen onmiddellijk wordt gestart. 1 Zie Kamerstukken II, 2014/2015, 33 985, nr.

2017D36968
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën
Weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). 2017Z15418 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de staatssecretaris van Financiën over weigering van de dienstverlening aan US persons in relatie tot de Foreign Account Tax Compliance

2017D32385
Indiener Aukje de Vries
Kamerlid VVD
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Neppérus en Koolmees over dubbele belasting voor Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit

van Financien over Amerikaanse staatsburgers tijdens het plenaire debat over de Goedkeuring van het verdrag in het kader van FATCA d.d. 17 december 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel 3 Antwoord 11 Het is aan de VS om een nationaal systeem van boetes en sancties in te richten, net

2015D36538
Indiener E.D. Wiebes
staatssecretaris van Financiën
Antwoord op vragen van het lid Merkies over het bericht dat BinckBank Amerikanen uitsluit van een beleggingsrekening

Tax Compliance Act (Fatca) de definitie van de Internal Revenu Service (IRS) voor «US person» geldt Zo ja, vallen ingezetenen die genaturaliseerd zijn hieronder Antwoord 2 FATCA is een Amerikaanse wet die bedoeld is om wereldwijd belastingontduiking en zwartsparen door Amerikaanse belastingplichtigen

2014D16068
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
minister van Financiën
Het bericht dat BinckBank Amerikanen uitsluit van een beleggingsrekening

Vraag 2 Klopt het dat voor de toepassing van de Intergovernmental Agreement (IGA) van 18 december 2013 en de Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) de definitie van de Internal Revenu Service (IRS) voor «US person» geldt Zo ja, vallen ingezetenen die genaturaliseerd zijn hieronder Vraag 3 Bent

2014D12254
Indiener A.Z. Merkies
Tweede Kamerlid
Antwoord op vragen van het lid Nijboer naar aanleiding van berichten in de media dat Oostenrijk en Luxemburg hun bankgeheim willen behouden

Antwoord op vragen van het lid Nijboer naar aanleiding van berichten in de media dat Oostenrijk en Luxemburg hun bankgeheim willen behouden. Deze CRS is grotendeels gebaseerd op de FATCA verdragen en ziet onder meer toe op het automatisch uitwisselen van rente-inkomsten. Ook Nederland zal op korte termijn

2013D51016
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën
Antwoord vragen van het lid Bashir over de overeenstemming tussen de Verenigde Staten (VS) en de vijf grootste economieën van Europa om belastingontduiking tegen te gaan

van het bedrag aan belastinggeld dat Nederland in 2011 is misgelopen door belastingontduiking Zou de genoemde overeenkomst volgens u kunnen bijdragen aan hogere belastingopbrengsten Zo nee, waarom niet Antwoord 2 en 3 De VS heeft tot doel met de Foreign Account Tax Compliance Act (de FATCA) belastingontduiking

2012D34214
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën
Antwoord vragen Schouw en Koolmees over het doorgeven van van Europese data aan de Verenigde Staten

door de ontwerpverordening worden verbonden. Daarover zal tijdens de bespreking van het Commissievoorstel in de Raad van Ministers en het Europees Parlement meer duidelijkheid moeten worden verschaft. Specifiek voor wat betreft FATCA is verder van belang dat de aspecten van dataprotectie en privacybescherming

2012D18873
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën
Antwoord vragen Neppérus over de artikelen 'VS jagen in Europa op zwart geld' en 'Kamer verrast over coöperatie met VS'

de VS zich echter bereid verklaard om af te zien van deze 30% bronheffing richting de financiële instellingen van het FATCA partnerland waarmee de VS een overeenkomst sluit, omdat dat land zich in die overeenkomst heeft verplicht tot automatische uitwisseling van informatie. Daarnaast voorziet FATCA

2012D18874
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën
Uitstel beantwoording vragen Neppérus over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Uitstel beantwoording vragen Neppérus over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Nader antwoord Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Neppérus (VVD) over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) niet binnen een termijn van drie

2012D17285
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën
Uitstel beantwoording vragen van het leden Schouw en Koolmees over het doorgeven van Europese data aan de Verenigde Staten

minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 3 april 2012). Vraag 1 Bent u bekend met de berichten «Samenwerking VS en Europa belastingontduiking1, «US rethinks offshore tax evasion reporting rules»2 en «Nederland bereid om aan te sluiten bij Joint Statement VS en G5 inzake FATCA»3 Vraag

2012D14600
Indiener I.W. Opstelten
minister van Veiligheid en Justitie
Het doorgeven van van Europese data aan de Verenigde Staten

de berichten «Samenwerking VS en Europa belastingontduiking1, «US rethinks offshore tax evasion reporting rules»2 en «Nederland bereid om aan te sluiten bij Joint Statement VS en G5 inzake FATCA»3 Vraag 2 Waarom heeft u de Kamer niet vooraf geïnformeerd over het feit dat Nederland bereid is zich

2012D10586
Indiener A.G. Schouw
Tweede Kamerlid
Antwoord vragen Omtzigt over de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act

de facto gedwongen zullen worden al hun cliënten individueel te vragen of zij Amerikaans zijn in de zin van de Amerikaanse FATCA wetgeving Antwoord 6 De Nederlandse financiële instellingen zullen op basis van FATCA genoodzaakt zijn een systeem in te voeren dat identificatie van Amerikaanse cliënten

2011D40415
Indiener F.H.H. Weekers
staatssecretaris van Financiën

Kies periode

tot Toepassen