Woensdag 20 januari

09:30 - 12:30 uur

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 14:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder “Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer” - verplaatst naar 22 april 2021

Notaoverleg
10:00 - 11:00 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)

Technische briefing
Grenadierszaal  (besloten)
tot 10:00 uur

Buitenlandse Zaken

E-mailprocedure: voorstel briefing MH-17

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake extra apparaten voor onderwijs op afstand in het primair en voortgezet onderwijs in verband met COVID-19)

Inbreng feitelijke vragen
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10:00 - 13:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw- en Visserijraad op 25 januari 2021 (omgezet in een SO, inbreng vragen 18 januari)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesubsidieerde rechtsbijstand (is vervroegd naar 09.30 uur)

Algemeen overleg
10:30 - 11:30 uur

Financiën

Werkgroep begroten en verantwoorden (per videoverbinding) (Verplaatst naar 26 januari 2021)

Vergadering
11:00 - 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering (tot nader order uitgesteld)

Procedurevergadering
11:00 - 12:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie SZW en UWV inzake procedure vaststellingsproces NOW (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
tot 11:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

E-mailprocedure: Verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) om reactie ministers EZK en BZK op onderzoek RUG "professionals over de versterkingsoperatie"

E-mailprocedure
tot 12:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Extra pv LNV 27/1 + besluit nemen over doorgang commissieactiviteiten LNV t/m 27/1 - reactie woensdag 20 januari 12.00 uur

E-mailprocedure
13:00 - 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

IVD (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:15 - 14:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (videoverbinding) (Aangehouden)

Procedurevergadering
13:30 - 14:00 uur

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen (digitaal)

Vergadering
Vondelingkamer  (besloten)
13:30 - 18:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / Zorgfraude (Het algemeen overleg is TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wapenexportbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de invoering van het vereveningscriterium DKG’s en van maatregelen voor het vereveningsjaar 2021 (TK 29689-1091)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek (29689-1089)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Financiën

Beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid

Inbreng feitelijke vragen
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

E-mailprocedure: Doorgang commissie-activiteiten EZK komende week (25-28 januari)

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20.. (35483-66)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610) (geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (videoverbinding) (verplaatst naar 27 januari 2021)

Procedurevergadering
14:30 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal
14:45 - 15:45 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
15:30 - 16:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Effectiviteit van bestrijding milieucriminaliteit (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer  (besloten)
tot 16:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluitvorming inzake handhaving/tot nader order annuleren planning commissieactiviteiten SZW week 25/01 t/m 29/01

E-mailprocedure
16:30 - 19:00 uur

Financiën

Openbaar gesprek studiegroepen begrotingsruimte en interbestuurlijke en financiële verhoudingen (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer
17:00 - 18:00 uur

Buitenlandse Zaken

MH-17

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
17:00 - 18:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Gesprek met de Poolse ambassadeur de heer Czepelak (on-line)

Gesprek
17:15 - 18:45 uur

Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Bijeenkomst TCU (videoconferentie)

Vergadering
19:00 - 22:00 uur

Buitenlandse Zaken

MH-17

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Periode

tot Toepassen