Procedurevergadering : Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

20 januari 2021
14:30 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid
               
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. U wordt verzocht per fractie een lid af te vaardigen. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.
 
N.B.: De controversieelverklaring geldt niet voor agenda's en verslagen van Europese ministerraden. Het niet behandelen door de commissie van de geannoteerde agenda's van de JBZ-Raden zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • B. Becker (VVD)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in aanpassing van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Achterlating van minderjarigen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Autoriteit kinderpornografische en terroristische content

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Coffeeshopbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Criminaliteitsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Evaluatie Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Interlandelijke adoptie en personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Juridische beroepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Justitieketen BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Kinderdwangarbeid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Mensenhandel en prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  MH17

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Nationale veiligheid en crisisbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Strafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Verzekeringsrecht en slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Initiatiefnota's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 62. 62

  Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 16 december 2020)

  De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

  Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Geplande commissievergaderingen:

  • do 21-01-2021 14.00 - 14.00 uur Inbreng verslag wetsvoorstel Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18) (35656) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • do 21-01-2021 14.00 - 16.00 uur Gesprek "Taakdifferentiatie bij de brandweer" met het Veiligheidsberaad (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • do 21-01-2021 16.00 - 17.00 uur Gesprek met de Hoge Raad (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • ma 25-01-2021 12.00 - 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • ma 25-01-2021 12.00 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • di 26-01-2021 13.15 - 13.30 uur Petitie Aidsfonds - Soa Aids Nederland - Hiv vereniging - NVHB (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • wo 27-01-2021 09.30 - 13.30 uur Notaoverleg Vreemdelingen- en asielbeleid en Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) - Besluit: Het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid kan geen doorgang vinden en het algemeen overleg Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 25 januari 2021 om 12.00 uur.
  • wo 27-01-2021 10.00 - 12.30 uur Procedurevergadering Procedures en brieven - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
  • di 02-02-2021 16.30 - 18.00 uur Technische briefing Onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • wo 03-02-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Politie - Besluit: Het algemeen overleg over politie wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 4 februari 2021. 
  • wo 03-02-2021 14.00 - 17.00 uur Algemeen overleg Criminaliteitsbestrijding - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
  • di 09-02-2021 16.30 - 18.00 uur Technische briefing Bewaken en beveiligen - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
  • wo 10-02-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Bescherming persoonsgegevens - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
  • wo 10-02-2021 14.30 - 16.00 uur Procedurevergadering Procedures en brieven (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
  • wo 10-02-2021 18.00 - 21.00 uur Algemeen overleg Evaluatie Wet veiligheidsregio's - Besluit: activiteit kan geen doorgang vinden.
  • do 11-02-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Interlandelijke adoptie en personen- en familierecht - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
 64. 64

  Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

  Algemeen overleg Achterlating van minderjarigen in het buitenland
  Algemeen overleg Auteursrecht
  Algemeen overleg Bestuursrecht
  Algemeen overleg Coffeeshopbeleid
  Algemeen overleg Forensisch onderzoek
  Algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
  Algemeen overleg Jaarwisseling
  Algemeen overleg Juridische beroepen
  Algemeen overleg Justitieketen BES-eilanden
  Algemeen overleg Justitiële jeugd
  Algemeen overleg Kansspelen
  Algemeen overleg Kinderdwangarbeid
  Algemeen overleg Mensenhandel en prostitutie
  Algemeen overleg MH17
  Algemeen overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing
  Algemeen overleg Rechtspraak
  Algemeen overleg Slachtofferbeleid
  Algemeen overleg Strafrechtelijke onderwerpen
  Algemeen overlegT errorisme
  Algemeen overleg Verzekeringsrecht en slachtoffers
  Algemeen overleg Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie)
  Gesprek Cifas
  Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage gesubsidieerde rechtsbijstand
  Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Overleveringswet (35535)
  Rondetafelgesprek Yezidi’s
  Technische briefing Burgerinformanten
  Technische briefing C2000
  Technische briefing Ontwerpbegroting 2021 van het ministerie van J&V (Kamerstuk 35570-VI)