Procedurevergadering

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 20 januari 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 20 januari 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

Te behandelen:

2
3
Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Te behandelen:

4
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

Te behandelen:

5
Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies)

Te behandelen:

6
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

Te behandelen:

8
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

Te behandelen:

9
Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

Te behandelen:

10
Voorstel van wet van de leden Samsom en Voordewind tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 houdende versterking van de positie van in Nederland gewortelde minderjarige vreemdelingen

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

Te behandelen:

13
Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van het lid Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

Te behandelen:

15
Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Te behandelen:

16
Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Te behandelen:

17
Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Te behandelen:

18
Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie

Te behandelen:

19
Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

Te behandelen:

20
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

Te behandelen:

21
22
Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)

Te behandelen:

23
Voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

Te behandelen:

24
Herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (wijziging van de Overleveringswet)

Te behandelen:

25
Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)

Te behandelen:

27
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Te behandelen:

28
Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186)

Te behandelen:

30
Goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking (Trb. 2018, 160)

Te behandelen:

31
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven)

Te behandelen:

35
Bescherming persoonsgegevens

Te behandelen:

37
Coffeeshopbeleid

Te behandelen:

38
Criminaliteitsbestrijding

Te behandelen:

60
Vreemdelingen- en asielbeleid

Te behandelen:

61
Initiatiefnota's

Te behandelen:

62
Nagekomen brieven regering (ontvangen na de laatste procedurevergadering op 16 december 2020)

Details

De commissie heeft over onderstaande zaken nog geen behandelbesluit genomen.

Onderstaande zaken die niet controversieel worden verklaard, worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere procedurevergadering voorzien van een behandelvoorstel. 

Te behandelen:

63
Geplande commissievergaderingen:

Details

 • do 21-01-2021 14.00 - 14.00 uur Inbreng verslag wetsvoorstel Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18) (35656) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • do 21-01-2021 14.00 - 16.00 uur Gesprek "Taakdifferentiatie bij de brandweer" met het Veiligheidsberaad (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • do 21-01-2021 16.00 - 17.00 uur Gesprek met de Hoge Raad (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • ma 25-01-2021 12.00 - 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • ma 25-01-2021 12.00 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • di 26-01-2021 13.15 - 13.30 uur Petitie Aidsfonds - Soa Aids Nederland - Hiv vereniging - NVHB (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • wo 27-01-2021 09.30 - 13.30 uur Notaoverleg Vreemdelingen- en asielbeleid en Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 (vreemdelingen- en asielbeleid) - Besluit: Het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid kan geen doorgang vinden en het algemeen overleg Informele JBZ-Raad d.d. 28 en 29 januari 2021 wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 25 januari 2021 om 12.00 uur.
 • wo 27-01-2021 10.00 - 12.30 uur Procedurevergadering Procedures en brieven - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
 • di 02-02-2021 16.30 - 18.00 uur Technische briefing Onderzoek naar taken en financiële middelen van de Autoriteit Persoonsgegevens (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • wo 03-02-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Politie - Besluit: Het algemeen overleg over politie wordt omgezet in een schriftelijk overleg op 4 februari 2021. 
 • wo 03-02-2021 14.00 - 17.00 uur Algemeen overleg Criminaliteitsbestrijding - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
 • di 09-02-2021 16.30 - 18.00 uur Technische briefing Bewaken en beveiligen - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
 • wo 10-02-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Bescherming persoonsgegevens - Besluit: activiteit kan doorgang vinden.
 • wo 10-02-2021 14.30 - 16.00 uur Procedurevergadering Procedures en brieven (videoverbinding) - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
 • wo 10-02-2021 18.00 - 21.00 uur Algemeen overleg Evaluatie Wet veiligheidsregio's - Besluit: activiteit kan geen doorgang vinden.
 • do 11-02-2021 10.00 - 13.00 uur Algemeen overleg Interlandelijke adoptie en personen- en familierecht - Besluit: activiteit kan doorgang vinden. 
64
Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

Details

Algemeen overleg Achterlating van minderjarigen in het buitenland
Algemeen overleg Auteursrecht
Algemeen overleg Bestuursrecht
Algemeen overleg Coffeeshopbeleid
Algemeen overleg Forensisch onderzoek
Algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
Algemeen overleg Jaarwisseling
Algemeen overleg Juridische beroepen
Algemeen overleg Justitieketen BES-eilanden
Algemeen overleg Justitiële jeugd
Algemeen overleg Kansspelen
Algemeen overleg Kinderdwangarbeid
Algemeen overleg Mensenhandel en prostitutie
Algemeen overleg MH17
Algemeen overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing
Algemeen overleg Rechtspraak
Algemeen overleg Slachtofferbeleid
Algemeen overleg Strafrechtelijke onderwerpen
Algemeen overlegT errorisme
Algemeen overleg Verzekeringsrecht en slachtoffers
Algemeen overleg Voortgangsrapportage OM naar aanleiding van het rapport van de commissie Fokkens (Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie)
Gesprek Cifas
Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage gesubsidieerde rechtsbijstand
Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Overleveringswet (35535)
Rondetafelgesprek Yezidi’s
Technische briefing Burgerinformanten
Technische briefing C2000
Technische briefing Ontwerpbegroting 2021 van het ministerie van J&V (Kamerstuk 35570-VI)