Procedurevergadering

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedures en brieven (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 15 december 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Wetenschappelijke factsheet
Download Wetenschappelijke factsheet Recidive als maatstaf voor effectiviteit
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen tot 9 december 2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Justitie en Veiligheid op 15 december 2021

Deelnemers


Agendapunten

7
Verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur (Kamerstuk 35917) en het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Kamerstuk 35934 (R2158))

Te behandelen:

11
Verzoek om inbrengdatum voor het verslag wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen, reeds vast te stellen.

Te behandelen:

12
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
17
Antwoord op vragen van het lid Van der Plas, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 24 en 25 november 2021, over het tijdelijk vuurwerkverbod

Te behandelen:

23
Rapport "De rol en positie van het openbaar ministerie als justitiële autoriteit in Europees strafrecht, Een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en de positie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken"

Te behandelen:

24
Wob-besluit Data Protection Impact Assessment (DPIA) ten behoeve van het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens in het kader van coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Te behandelen:

43
Toestemming deelname aan een technische briefing over de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

Te behandelen:

49
Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2021, over het bericht ‘Vrijdag geen bussen tussen Ter Apel en Emmen. FNV: meer veiligheidsmaatregelen nodig’

Te behandelen:

53
Besluitvorming EU-prioritering 2022
55
Brievenlijst

Te behandelen:

56
Evaluatie werkwijze commissie J&V
57
Nadere werkwijze rapporteurschap innovatiewet strafvordering
58
Stafnotitie - voorbereidingsgroep opvolging TCU commissie J&V