Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzoek brief over uitvoering van motie van het lid Van Nispen over afzien van het harde maximum van twintig jaar (Kamerstuk 29517, nr. 203)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek om het commissiedebat auteursrecht uit te stellen tot april 2022 opdat eerst een rondetafelgesprek over het schrappen van de uitzondering van artikel 45d Auteurswet kan plaatsvinden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming en enige andere wetten in verband met de herschikking van de Verordening (EU) nr. 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (PbEU 2019, L 178)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verzoek tot spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur (Kamerstuk 35917) en het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Kamerstuk 35934 (R2158))

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verzoek om inbrengdatum voor het verslag wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen, reeds vast te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brieven vervallen plenaire debat over de aanslag in Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie WODC-onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek naar de toepassing van artikel 13b Opiumwet (Kamerstuk 34763-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Halfjaarbericht politie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoord op vragen van het lid Van der Plas, gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 24 en 25 november 2021, over het tijdelijk vuurwerkverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie inzake de uitingen van geloof of overtuiging in het uniform van de boa in de openbare ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapportage transitieadviseur WODC - beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsappreciatie Herziening Raadsaanbeveling 2020/912 voor het coördineren van COVID-19-maatregelen voor reizen naar de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang aanpak (online) seksueel geweld en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 4 november 2021, over de aanbestedingen en de tarieven van tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport "De rol en positie van het openbaar ministerie als justitiële autoriteit in Europees strafrecht, Een verkennende studie naar een toekomstbestendige vormgeving van de rol en de positie van het openbaar ministerie in de EU-brede justitiële samenwerking in strafzaken"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wob-besluit Data Protection Impact Assessment (DPIA) ten behoeve van het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens in het kader van coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken inzake archief van de Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nader verzoek tot openbaarmaking van het rechtshulpverzoek van de Argentijnse autoriteiten van 24 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Instellen EU inreisverbod ingezetenen uit Namibië en Jordanië

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpak uithuisplaatsingen kinderen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over ‘Adolescentenstrafrecht’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezending onderzoeksrapport WODC inzake “Het Civil Resolution Tribunal”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onvindbare veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezending Evaluatierapport over het Besluit levenslanggestraften

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Conceptopdracht staatscommissie rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsreactie eerste evaluatieonderzoeken Wet langdurig toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kindhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken Data Alliantie Strafrechtketen (DAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie op rapporten van Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake afstand en adoptie en ADR

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  De praktijk van het uitsluiten door Jehova’s Getuigen van afvallige leden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  WODC onderzoek 'Multiple Systems Estimation Slachtoffers Mensenhandel Nederland 2016-2019'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Landenbeleid Azerbeidzjan

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beleidsreactie WODC-Rapport over LHBTI's, bekeerlingen en religieverlaters in de asielopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toestemming deelname aan een technische briefing over de toepasselijkheid op vluchten binnen de Europese Unie van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Integrale aanpak online fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitvoering motie van de leden Markuszower en Helder over opening van een volwaardig politiebureau met 24/7-bezetting in Ter Apel (kamerstuk 35925-VI-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het verzoek van het lid Sneller over het bericht in Politico inzake “EU bows to eastern pressure to weaken asylum rights”

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2021, over het bericht ‘Vrijdag geen bussen tussen Ter Apel en Emmen. FNV: meer veiligheidsmaatregelen nodig’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9-10 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9-10 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Lijst met EU-voorstellen tot 9 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Wetenschappelijke factsheet Recidive als maatstaf voor effectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Evaluatie werkwijze commissie J&V