Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wet homologatie onderhands akkoord

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang aanpak etnisch profileren

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Advies van het Bureau ICT-Toetsing op het Programma Vernieuwend Registreren-Winkeldiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift tussentijdse reactie op aanbevelingen VN-comité tegen Foltering

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op bericht over neergeschoten advocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang ZSM-rechtsbijstand en Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Halfjaarbericht politie najaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanpak plofkraken op geldautomaten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Boa’s krijgen middelen om zich te verdedigen’ uit de Volkskrant van 21 oktober jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 inzake begroting Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg DNA-onderzoek van 13 november 2019 om schriftelijk te reageren inzake bloedmonsters

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanhouding van Ridouan T. voortvluchtige verdachte in een aantal belangrijke Nederlandse strafrechtelijke onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Protocol Samenwerking bij Internationale Rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 21 november 2019 inzake Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afdoening toezegging inzake zaken betreffende de e-screener (Wet wapens en munitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Meldingsplicht voor het ‘ter hand nemen’ van het vuurwapen en uitvoering van moties

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Oordeel inspectie inzake samenhang onderzoeken KPN-storing en de behandeling Wijzigingswet meldkamers

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Handreiking tussen politie en GGZ bij (gewelds) incidenten bij behandelsituaties

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ambtshalve verstrekte informatie over onherroepelijke strafvonnissen aan verdragslanden bij het Europese Rechtshulpverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitnodiging voor een technische briefing bij het Openbaar Ministerie over tipgelden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstelbericht over signalen dat de brandweerzorg verslechtert door de gebiedsgerichte opkomsttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Benoeming ombudsfunctionaris politie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overdracht van het beheer van de meldkamers per 1 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending advies Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken rondom het modelprotocol binnengemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landelijk beeld jaarwisseling 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp Nederland – Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid Van Toorenburg over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wob besluit met betrekking tot documenten omtrent het lekken van vertrouwelijke informatie en/of schendingen van de geheimhoudingsplicht in relatie tot de WODC-affaire en in andere zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overbrenging Johan van Laarhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie op het WODC-onderzoek "Hoe veilig gedragen wij ons online?"

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderzoeksrapport Commissie 'Telefonie voor Justitiabelen'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Wetgevingsprogramma personen- en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over de opzet van de beleidsdoorlichting preventieve maatregelen en de beleidsdoorlichting Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beschermen privacy van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek 'Blockchain en het recht'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapporten ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Stand van zaken moties over wet straffen en beschermen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beleidsreactie vervolganalyse naar de werkwijze in de instellingen van kloosterorde De Goede Herder

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Tweede voortgangsrapportage stelselherziening van het programma rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van 25 september 2019 over internationaal onderzoek strafmaat jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat een tbs'er is opgepakt om vuurwapenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Rapport experiment leefklimaat PI Nieuwegein

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Nieuw inzicht incidentenoverzicht rond asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapport Inspectie Jenv over uitzetting naar Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Willekeur bij de kwalificatie van veilige landen van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Maatregelen inzake hoge instroom van Moldaviërs

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Landenbeleid Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Evaluatie van de extra begeleiding en toezichtlocatie en overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Vertrouwelijke ter inzage legging van de brief en de zienswijze Inspectie JenV over het onderzoek naar de uitgezette asielzoeker uit Bahrein

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Vuurwerk tijdens de jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 2 en 3 december 2019 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 23-24 januari 2020 te Zagreb

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Lijst met EU-voorstellen commissie J&V tot en met 16 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar inzetbaarheid van politie d.d. 18 februari 2020

 76. 76

  Verzoek gesprek met Eurocommissaris Johansson over het nieuwe migratiepact

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek reactie aan de minister op het onderzoek van FNV: “Code Rood”

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verzoek brief over Achmea

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek plannen algemeen overleg over politie elke zes weken

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek externe deskundigheid inzake de digitalisering van de strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek aan de minister van Justitie en Veiligheid inzake tolken en vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Brievenlijst

 83. 83

  Verzoek inzake rondetafelgesprek verbod consumentenvuurwerk