Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 13-2-2020
Brief lid / fractie
Download Verzoek brief minister over de uitvoering motie inzake inzet bestemmingsreserve Dedicon t.b.v. breed aanbod
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 13-2-2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek
8
Aanbieding factsheet 'Aandeel tijdelijke contracten bij universiteiten varieert sterk' van Rathenau Instituut
9
Commentaar Rathenau Instituut t.b.v. notaoverleg Strategische agenda d.d. 10 februari 2020
29
Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering i.h.k.v. International Women’s Day (IWD) 2020: “The 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action” op donderdag 5 maart a.s.
30
Stafnotitie EU - prioriteringsexercitie voorstellen CWP 2020 OCW
31
Planning behandeling Staat van het Onderwijs 2018/2019 (publicatiedatum is 22 april 2020)

Details

Verzoek om in te stemmen met de volgende procedure:
 • Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs op dinsdag 12 mei a.s. te 14.00 uur;
 • Antwoord bewindslieden: uiterlijk vrijdag 5 juni te 17.00 uur;
 • Gesprek (openbaar) met de inspecteur-generaal van het Onderwijs over de Staat van het Onderwijs: Op donderdag 11 juni a.s. van 11.00 tot 13.00 uur;
 • De Staat van het Onderwijs samen met het Jaarverslag en de Slotwet behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni a.s. van 11.00 tot 17.00 uur.
32
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs
 • di 11-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 20 februari 2020 (Onderwijs)
 • di 11-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken
 • di 11-02-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie
 • wo 12-02-2020 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen
 • do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • vr 14-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie
 • vr 14-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod
 • wo 19-02-2020 11.00 - 11.45 Technische briefing Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
 • wo 19-02-2020 11.45 - 12.45 Gesprek Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
 • do 20-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO
 • di 03-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
 • wo 04-03-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Toepassing 'Fair practice Code'
 • do 05-03-2020 10.15 - 16.15 Algemeen overleg Curriculum.nu
 • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • di 24-03-2020 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo
 • do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 08-04-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Subsidieaanvragen cultuur
 • do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • di 21-04-2020 16.30 - 21.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
 • wo 22-04-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
 • do 23-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 14-05-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 18 en 19 mei 2020
 • wo 20-05-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • wo 03-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs en mbo
 • do 04-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 10-06-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg mbo
 • wo 17-06-2020 10.15 - 13.16 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
33
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

9. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
15. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
26. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
40. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
42. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
52. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
56. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
57. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
63. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
70. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
73. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
81. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
86. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
94. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
112. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
115. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
123. Debat over leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
125. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
130. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

Dertigledendebatten
17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
68. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
71. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)

VAO's
VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

Afgevoerd
Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (minister BVO en Media)
Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
34
Dossier vo

Te behandelen:

36
Stafnotitie Kennisagenda 2020