Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 februari 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Nominaties UNESCO-verdrag Immaterieel Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken Stichting Rijksmuseum Twenthe inzake de aankoop van een kunstwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatieonderzoek gemeentelijke bekostiging lokale publieke media-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  AO over Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen en het advies van de Raad van Cultuur hierover

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding factsheet 'Aandeel tijdelijke contracten bij universiteiten varieert sterk' van Rathenau Instituut

 8. 8

  Commentaar Rathenau Instituut t.b.v. notaoverleg Strategische agenda d.d. 10 februari 2020

 9. 9

  Reactie op het onderzoek van CHEPS over deelname aan opleidingen voor techniek

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording feitelijke vragen over de Strategische Agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Rapport ‘Evenwicht in het Wetenschapssysteem’ van de Commissie Weckhuysen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Plan van aanpak monitor mentale gezondheid en middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Besluitvorming Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de reactie op de motie van de leden Wiersma en Van den Hul over meer instellingen toe laten treden tot de pilot voor flexstuderen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het rapport van The Next School "Uitkomsten onderzoek nieuwe bekostiging VO"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Thuiszitters in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toelaatbaarheid voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie themaonderzoek toetsing en afsluiting in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a.de evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief van Advies Onderwijsraad inzake uitbesteding van bekostiging aan particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel inzake in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Nog te ontvangen nota van wijziging bij wetsvoorstel in verband met vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad (onderwijs) van 20 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitnodiging commissie FEMM van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering i.h.k.v. International Women’s Day (IWD) 2020: “The 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action” op donderdag 5 maart a.s.

 29. 29

  Planning behandeling Staat van het Onderwijs 2018/2019 (publicatiedatum is 22 april 2020)

  Verzoek om in te stemmen met de volgende procedure:
  • Inbreng feitelijke vragen Staat van het Onderwijs op dinsdag 12 mei a.s. te 14.00 uur;
  • Antwoord bewindslieden: uiterlijk vrijdag 5 juni te 17.00 uur;
  • Gesprek (openbaar) met de inspecteur-generaal van het Onderwijs over de Staat van het Onderwijs: Op donderdag 11 juni a.s. van 11.00 tot 13.00 uur;
  • De Staat van het Onderwijs samen met het Jaarverslag en de Slotwet behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni a.s. van 11.00 tot 17.00 uur.
 30. 30

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda hoger onderwijs
  • di 11-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 20 februari 2020 (Onderwijs)
  • di 11-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Beantwoording van de schriftelijke vragen over het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken
  • di 11-02-2020 16.30 - 17.30 Technische briefing Ambtelijke briefing over het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie
  • wo 12-02-2020 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Nederlandse content binnen online streamingdiensten en videoplatformen
  • do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • vr 14-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie
  • vr 14-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod
  • wo 19-02-2020 11.00 - 11.45 Technische briefing Vier onderzoekers lichten PISA-rapport toe: Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland
  • wo 19-02-2020 11.45 - 12.45 Gesprek Inspecteur-generaal over Dalende onderwijsprestaties van kinderen in Nederland, naar aanleiding van het PISA rapport
  • do 20-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO
  • di 03-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
  • wo 04-03-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Toepassing 'Fair practice Code'
  • do 05-03-2020 10.15 - 16.15 Algemeen overleg Curriculum.nu
  • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 24-03-2020 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Toegankelijkheid, doorstroom en opstroom mbo
  • do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 08-04-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Subsidieaanvragen cultuur
  • do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 21-04-2020 16.30 - 21.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 22-04-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
  • do 23-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • do 14-05-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 18 en 19 mei 2020
  • wo 20-05-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 03-06-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs en mbo
  • do 04-06-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  • wo 10-06-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg mbo
  • wo 17-06-2020 10.15 - 13.16 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

  9. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  15. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  26. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  40. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  42. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  52. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
  56. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  57. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
  63. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
  70. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
  73. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
  81. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
  86. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  94. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
  105. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
  112. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)
  115. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (minister OCW)
  123. Debat over leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  125. Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (minister BVO en Media)
  130. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)

  Dertigledendebatten
  17. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  49. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
  68. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
  71. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)

  VAO's
  VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 05/02)

  Afgevoerd
  Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (minister BVO en Media)
  Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
 32. 32

  Dossier vo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Verzoek brief minister over de uitvoering motie inzake inzet bestemmingsreserve Dedicon t.b.v. breed aanbod

  Te behandelen:

  Loading data