Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 september 2018
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L. van Raan (PvdD)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding rapport ‘Vertrouwen in de wetenschap 2018’ van Rathenau Instituut

 2. 2

  De commissie stemt in met het voorstel een verslag te laten maken van het rondetafelgesprek Bewegingsonderwijs op 10 september a.s.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Eerste reactie op advies van de Raad voor Cultuur 'Zicht op zo veel meer' over het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aankondiging reactie op de motie van het lid Diertens over bibliotheken in Caribisch Nederland (Kamerstuk 30012-83)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over Erfgoed Telt; de betekenis van erfgoed voor de samenleving (Kamerstuk 32820-248)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over media en journalistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht interparlementaire conferenties EU

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Planning van werkzaamheden OCW-begrotingsbehandeling 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken aangekondigde maatregelen rondom ov-boetes

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het antwoord op de vraag van een familie over het ontbreken van financiële ondersteuning voor de opleiding van hun dochter aan het REA College

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Futselaar, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2018, inzake ramingssystematiek en nauwkeurigheid van de Referentieraming en de raming van de studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzamelbrief toezeggingen mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake informatie over de voortgang met betrekking tot declaraties in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure (Kamerstuk 31288-608)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport Selectie & toegankelijkheid in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek naar daling indicator aansluiting arbeidsmarkt wo uit begroting OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen in relatie tot transnationaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toekomst subsidie praktijkleren, kosten-batenanalyse CPB en evaluatie subsidieregeling praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Dashboard Gelijke Kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Intrekking van het wetsvoorstel in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid, in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en in verband met de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Rapport praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluit van 12 juli 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging (zware voorhang)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  34968 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gelijke kansen mbo en stagediscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op definitief BIT-advies voor het programma ICT-werkplekdienstverlening OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Laatste ontwikkelingen rondom VMBO Maastricht en reactie op het verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 juli 2018, over een overzicht van alle klachten over LVO die sinds 2016 bij de onderwijsinspectie zijn binnengekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Duidelijkheid voor de leerlingen van VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Ontwikkelingen uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgangsbrief VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgangsbrief augustus VMBO Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitvoering regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afschrift reactie op de brief van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) inzake voorstellen voor het borgen van haar kennis en ervaring

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel voor vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoeken commissie over de Onderwijscoöperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het verzoek van de commissie aangaande klachten van docenten over het vwo-examen Frans

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Extra actie tegen het lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over de inzet van de NOA-gelden voor extra leraren in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie advies Onderwijsraad inzake Tjalling Koopmans College Harderwijk

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag van een schriftelijk overleg over het geactualiseerd bestuursakkoord primair onderwijs (Kamerstuk 31293-395)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Mededeling: Bestrijding online desinformatie - een Europese aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Fiche: MFK - Voorstel Verordening Commissie programma Creative Europe 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: MFK - ‘Erasmus’: het programma van de Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 53. 53

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  6. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)
  30. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  36. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  40. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  26. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
  30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  67. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
  68. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  71. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
 54. 54

  Reactie op rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de VSNU

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Rondvraagpunt verlaging van de BSA-norm

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het bericht: 'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus’

  Te behandelen:

  Loading data