Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

14 december 2017
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • H. van der Molen (CDA)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Planning AO’s Achterstandenbeleid en Digitalisering

  De commissie stemt in met het voorstel de data voor de AO’s Achterstandenbeleid en Digitalisering begin volgend jaar om te wisselen. Voor het AO Digitalisering zijn de stukken al binnen. Voor het AO Achterstandenbeleid komt de brief eind januari. De commissie stemt in met het organiseren van een technische briefing over laatstgenoemde brief te verzoeken.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek van lid Kwint om heropening van het WGO media

  De commissie stemt niet in met het voorstel van lid Kwint om heropening van het WGO media. In plaats van een heropening wordt besloten een schriftelijk overleg te plannen. Aanleiding is beantwoording van schriftelijke vragen over de tegenvallende inkomsten van de STER. Inbrengdatum is maandag 18 december om 12.00 uur, met het verzoek z.s.m. te reageren, uiterlijk donderdag 21 december 16.00 uur.
 4. 4

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 6 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief aan Klankbordgroep Karekietpark m.b.t. nieuwbouwplannen Horizon en Regio College in Purmerend

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van een schriftelijk overleg over het uitstel van de slaag-zakregeling (Kamerstuk 31524-335)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 november 2017, over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderwijsarbeidsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lerarentekort

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kiezen voor de klas: Voldoende en toegeruste leraren - Stand van zaken Lerarenagenda 2013-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op de vraag van het lid Bruins, gesteld tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, inzake de intensiveringen van dit kabinet per onderwijssector

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de Tweede nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-13)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie bij de voortgangsrapportage vernieuwd toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage "Financiële Staat van het Onderwijs 2016”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met het vaststellen van nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger onderwijs in het buitenland (Kamerstuk 22452-56)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Overheveling groen onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken moties en toezeggingen mbo 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over de vierde nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel titel van het AO: Ict in het onderwijs en Leermiddelen (marktordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Investeringen in wetenschap en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op burgerschapsonderzoek International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie inzake grafische rekenmachine; toegestane hulpmiddelen door CvTE bij centrale examens VO 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de brief van Beter Onderwijs Nederland over het Lerarenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief aan het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen inzake actie voor beter voortgezet onderwijs aan hoogbegaafden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoeksrapport Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse van het onderwijsaanbod

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van de vaste commissie voor Financiën om beleidsthema’s vast te stellen ten behoeve van de V-100 in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de internetconsultatie lumpsumbekostingssystematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 36. 36

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (ter informatie)

  22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (minister OCW)
  26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (minister BVO en Media)
 37. 37

  Nader beraad over opzet rondetafelgesprek arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector

  In de vorige procedurevergadering is besloten over de brief 'Overzicht van maatregelen arbeidsmarktpositie culturele en creatieve sector' d.d. 10-11-2017 (Kamerstuk  29544-805 ) een rondetafelgesprek te organiseren. Een eerste opzet, op basis van inbreng van het lid Kwint wordt rondgemaild.
 38. 38

  Nader beraad over vervolgactiviteiten na internetconsultatie inzake lumpsumbekostiging funderend onderwijs

  Wordt vervolgd. In volgende procedurevergadering.