Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

30 november 2016
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • H. Brouwer (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.C.M. Swinkels (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 7. 7

  Kabinetsstandpunt over WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige samenleving”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek en beleidsreactie WODC onderzoek Jihadisme in de vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 43

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsbrief bij zevende voortgangsrapportage Integrale Aanpak Jihadisme en Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 43

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie voor het Algemeen Overleg strafrechtelijke onderwerpen van 17 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samenstelling onderzoekscommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Informatie ten behoeve van algemeen overleg Gerechtsdeurwaarders op 24 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag werkgroep Businesscase Integraal Afpakken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Europees OM: stand van zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Internationale ontwikkelingen met betrekking tot cannabisbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Enquête inzake encryptie en criminaliteitsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nadere informatie ten behoeve van het algemeen overleg van 24 november 2016 over Gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van de leden Oskam en Van Tellegen over transparante financiering islamitische instellingen (Kamerstuk 29 614, nr. 390)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over afgeleide asielvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  RSJ-rapport ‘Bezinning op Interlandelijke Adoptie’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 november 2016, over het bericht ‘Mishandelingen in hotspots Italië’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 oktober 2016, over de ontruiming van het kamp in Calais en de signalen dat daarbij honderden kinderen zijn gevlucht en nu onder bruggen en in bosjes schuilen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jeugdstrafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Maatregelen t.a.v. asielzoekers uit veilige landen van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Aantal meldingen kinderontvoering gestegen'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  De meertalige naturalisatietoets in de Cariben en meervoudige nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift van de brief aan Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) over het intrekken verblijfvergunning Armeense Syriërs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten over uitgeprocedeerde vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wet langdurig toezicht en toezeggingen algemeen overleg Reclassering van 17 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Op afstand plaatsing van een deel van de zakelijke belangen van de heer Van der Steur

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 18 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Verordening EU-certificeringsysteem apparatuur beveiligingsonderzoeken luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitkomst inventarisatie prioritering EU-voorstellen Werkprogramma Europese Commissie 2017

 36. 36

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (11-24 november 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Initiatiefnota van het lid Verhoeven: “Het Internet der Dingen: maak apparaten veilig!”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Schema procedurevergaderingen 2017 (tot aan het verkiezingsreces)

  Woensdag 25 januari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 8 februari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  Woensdag 22 februari 2017 van 14.30 tot 16.00 uur
  KROKUSRECES (TEVENS VERKIEZINGSRECES): 24 februari t/m 20 maart 2017
 40. 40

  Verzoek planning algemeen overleg politie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om reactie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op het bericht dat er gemakkelijk drugs en wapens PI Zuyderbos binnen komen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek om reactie van staatssecretaris van V&J op het bericht in het FD inzake de voorzitter van de Kansspelautoriteit dat boetes aan buitenlandse gokbedrijven te moeilijk inbaar zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek om inbrengdatum vast te stellen voor het kerstreces voor initiatiefnota van het lid Van Toorenburg over slachtoffers van internetoplichting

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Werkbezoek aan Utrecht inzake mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Brievenlijst

 46. 46

  Openbaar maken van het rapport ‘Onderzoek naar cultuur, werkverhoudingen en sfeer binnen de DB&B’

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven