Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Uitvoering van de motie-Van Nispen/Swinkels over het verruimen van de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (31 753, nr. 125)
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 13 oktober 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie te vragen van de minister van V&J op het bericht dat agenten zelf DNA-onderzoek gaan doen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens nu via het openbare Kadaster te raadplegen zijn
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie 13 oktober 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek om advies ACVZ inzake initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken (34541)

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorhang ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000

Te behandelen:

3
Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Te behandelen:

4
Adviesaanvraag Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541)

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
22
De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het NSCC (Kamerstuk 32 761, nr. 106)

Te behandelen:

30
Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar aanleiding van een adviserend bezoek inzake het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme

Te behandelen:

41
Vervolg behandeling tweede hervormingspakket Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)
42
Uitnodiging Troika Working Group for the establishment of the Joint Parliamentary Scrutiny Group of Europol van het Parlement van Slowakije voor deelname aan enquête
43
Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer
51
Initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden: “Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt”

Te behandelen: