Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

9 juni 2016
15:15 - 16:45 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • B. Visser (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • H. Brouwer (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Toelichting op amendementen en vragen inzake het Voorstel van Rijkswet Intrekking Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34 356)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  34157 Tweede nota van wijziging inzake Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het amendement van het lid Swinkels dat een definitie van een kwetsbare verdachte introduceert (Kamerstuk 34157 nr. 10), op het verzoek van het lid Van Toorenburg over rechtsbijstand voor jeugdige verdachten en een nadere reactie op het amendement van het lid Van Oosten dat regelt dat de financiële draagkracht van de veroordeelde wordt gerelateerd aan het minimumloon (Kamerstuk 34159 nr. 9 )

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 10. 10

  Sterkte/zwakte analyse opsporing

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rectificatie bij Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van de commissie vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake een kabinetsreactie op het rapport Wolfsen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken na inwerkingtreding van het nieuwe artikel 11a Opiumwet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport "Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers"

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het Zwartboek van de Vereniging Verkeersslachtoffers over verkeersslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Overbruggingsovereenkomst politievoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over de financiële situatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarbericht 2015 van de Inspectie Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het jaarbericht van de Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Commissie-Oosting II en de gespreksverslagen van de vier zittende bewindslieden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het Rapport van de Commissie-Oosting II

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeksrapport "De inzet van familienetwerkberaden in de jeugdbescherming"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  WOB-besluit inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers van de sector politie in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  “Verbeterplan Wet politiegegevens en Informatiebeveiliging”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het rapport van de kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geweldgebruik politie 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Besluit op WOB-verzoek over regulering van wietteelt en belastingheffing bij coffeeshops

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het bericht - Waarschuwing aan varkenshouders voor inbraak dierenrechtenextremisten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Mede naar aanleiding van de televisieuitzending van EenVandaag van 28 mei 2016 informatie over het beslagproces

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezegging, gedaan tijdens het Mondeling Vragenuur van 16 februari 2016 over het bericht ‘Kliklijn voor drugs’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand"

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht 'COA geeft met opzet miljoenen teveel geld uit'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 26 april 2016 over Mensenhandel en Prostitutie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken uitgeprocedeerde vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Betrekken van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij weigeren of intrekken verblijfsvergunning asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op motie van het lid Segers c.s. over het reserveren van financiële middelen voor kleinschalige opvang (Kamerstuk 19 637, nr. 2127)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken Regeling langdurig verblijvende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Ambtsbericht betreffende Zuid- en Centraal Somalië

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht “Bajes-AZC geplunderd”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ongeoorloofde afwezigheid tbs 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten (het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella Agreement)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Fiche: Mededeling visumreciprociteit: stand van zaken en aanpassing mechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Wijziging Dublinverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Fiche: Wijziging EURODAC-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Mededeling Trans-Atlantische gegevensstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche: Wijziging verordening afschaffing visumplicht Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Ontwerp-verordeningen huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Beantwoording vragen van vaste commissie voor immigratie Asiel/JBZ-raad van de Eerste Kamer t.a.v. Parapluverdrag EU-VS

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Brief van de Rapporteur Europees Openbaar Ministerie over de gevolgen van de komst van het EOM voor de Nederlandse opsporings- en vervolgingspraktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Toezending rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brief van de voorzitter van de Staten van Aruba inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Brief van de voorzitter van de Staten van Curaçao inzake het afvaardigen van een bijzondere gedelegeerde

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Brief van de voorzitter van de Staten van Sint Maarten inzake het afvaardigen van bijzondere gedelegeerden

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Statistieken commissies 2015

 62. 62

  Voorstel rondetafelgesprek inzake vondelingenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Reactie op het bericht in het Algemeen Dagblad “Wijkagent overbelast”

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken van het loterijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Werkbezoek aan vluchtelingenlocaties in en/of buiten Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Resultaten van het aangekondigde onderzoek naar reclamebrief van KPN

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Uitvoering van de maatregelen voor LHBT-asielzoekers en andere kwetsbare asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Nationale Reddingsvloot

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Brievenlijst

 70. 70

  Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk

Naar boven