Debat geweest
9 juni 2016 | 15:15 - 16:45
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om de resultaten van het aangekondigde onderzoek naar de door minister Van der Steur ondertekende reclamebrief
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J (week 20-21/2016)
Brief lid / fractie
Download Brief van de Rapporteur Europees Openbaar Ministerie over de gevolgen van de komst van het EOM voor de Nederlandse opsporings- en vervolgingspraktijk
Brief lid / fractie
Download Verzoek om toezending van het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap
Brief lid / fractie
Download Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34479)
Brief lid / fractie
Download Verzoek om brief met stand van zaken van het loterijbeleid
Brief lid / fractie
Download Verzoek planning reis te maken naar vluchtelingenlocaties in en/of buiten Europa
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 8 juni 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek van het lid Bergkamp over scenario's coffeeshop naar Kamer
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie op het bericht in het Algemeen Dagblad, “Wijkagent overbelast”
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Veiligheid en Justitie op 9 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

3
34157 Tweede nota van wijziging inzake Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

Te behandelen:

5
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

6
Reactie op het amendement van het lid Swinkels dat een definitie van een kwetsbare verdachte introduceert (Kamerstuk 34157 nr. 10), op het verzoek van het lid Van Toorenburg over rechtsbijstand voor jeugdige verdachten en een nadere reactie op het amendement van het lid Van Oosten dat regelt dat de financiële draagkracht van de veroordeelde wordt gerelateerd aan het minimumloon (Kamerstuk 34159 nr. 9 )

Te behandelen:

7
Uitvoering van Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PbEU 2014, L 189) (Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen)

Te behandelen:

9
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
12
Reactie op verzoek van de commissie vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake een kabinetsreactie op het rapport Wolfsen

Te behandelen:

18
26
Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het rapport van de kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen"

Te behandelen:

29
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het bericht - Waarschuwing aan varkenshouders voor inbraak dierenrechtenextremisten

Te behandelen:

34
Reactie op verzoek van het lid De Graaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht 'COA geeft met opzet miljoenen teveel geld uit'

Te behandelen:

45
Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten (het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella Agreement)

Te behandelen:

55
Brief van de Rapporteur Europees Openbaar Ministerie over de gevolgen van de komst van het EOM voor de Nederlandse opsporings- en vervolgingspraktijk

Te behandelen:

61
Statistieken commissies 2015
69
Brievenlijst
70
Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk