Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

26 mei 2016
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. de Graaf (PVV)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. Azmani (VVD)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.J.E. Kooiman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33861)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op amendementen en moties inzake het wetsvoorstel Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Derde nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer in antwoord op schriftelijke vragen van de leden Van Dijk en Kuiper naar aanleiding van het artikel ‘OM ondergraaft euthanasiewet’ van prof. Govert den Hartogh in ‘Medisch contact’, van 20 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie naar aanleiding van het geplande algemeen overleg van 18 mei 2016 over gegevensbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel verhoging strafmaxima voor mensenhandel (Kamerstuk 34345)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen “Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek naar de kwetsbaarheid van kinderen voor mensenhandel”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  WODC-onderzoek "Aan de grenzen van het meetbare"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Swinkels, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2016 over de mogelijke strafbaarheid van de geheimhoudingsclausule in de schikkingsovereenkomst met Cees H.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de aangenomen motie van de leden Van Helvert en de Boer over onderzoek naar de bevoegdheden van medewerkers Veiligheid & Service van de NS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoord op de vraag van het lid Segers, gesteld in de tweede termijn van het debat naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 7 april 2016 over het aantal geregistreerde jihadgangers door Europol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het rapport “Bestemming Syrië”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage KEI

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken implementatie aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  EU-US Privacy Shield

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over het bericht ‘Privacy automobilist op de helling’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoord op vragen van de commissie over het artikel in nrc.next “Wraakacties en klassenjustitie”, over integriteit binnen Veiligheid en Justitie, over het integriteitsstelsel binnen het bestuursdepartement Veiligheid en Justitie en over het programma “VenJ Verandert”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 maart 2016, over recente misdragingen van voetbalsupporters

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang uitvoering maatregelen in vervolg op rapport Commissie Hoekstra

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag Rechtspraak 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht 'Opsporing verdachten in gevaar door puinhoop NFI'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar strafrechtelijk beslag op de BES eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aangepaste planning wetgeving modernisering van het Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op artikel in NRC "Veel misbruikzaken in geheim afgehandeld"

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport 'Commissie Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Resultaat van gesprekken tussen rechthebbenden en internetserviceproviders over stimuleren van legaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie op rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de identificatie van asielzoekers in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Screeningsbevoegdheden politie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Resultaten aanpak High Impact Crime

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie contraterrorisme(CT)-strategie 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Capaciteit Koninklijke Marechaussee Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitnodiging werkbezoek vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de PI Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Opvangcapaciteit asielzoekers en taakstelling huisvesting vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitkomsten van de tussenevaluatie van de subsidieverstrekking aan organisaties die slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk en binnen instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg ondersteunen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang verbetermaatregelen vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 april 2016 op het bericht ‘Mensenrechten geschonden bij uitzettingen naar Turkije’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kennissynthese gezondheid vluchtelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  EU-voorstel: verordening hervorming Dublinsysteem COM (2016) 270 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  EU-voorstel: Uitvoeringsbesluit van de Raad inzake tijdelijke herinvoering interne grenscontrole Schengen COM (2016) 275 (Engelstalig)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  EU-voorstellen visumliberalisatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 16-19/2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstel Raadsbesluit aanbeveling artikel 29 Schengengrenscode

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag JBZ-Raad 21 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 20 mei 2016 en Frontex-operatie Triton

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Fiche: Slimme grenzenpakket 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Kabinetsappreciatie derde voortgangsrapportage en het voorstel visumliberalisatie Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Fiche inzake verordening herziening opschortingsmechanisme visumliberalisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Opheldering over bandopnames gemaakt door Volkert van der G. tijdens de gesprekken met het Openbaar Ministerie over de opgelegde psychische begeleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet (34047)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op het bericht dat er een baby in de vondelingenkamer is neergelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de bevindingen van de commissie-Eenhoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Resultaten van de onderzoeken naar afschaffing van geslachtsregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Toezending rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op het bericht "OM-baas: veel extra geld nodig"

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken onderzoek instelling consumentengarantiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Brievenlijst

 68. 68

  Bespreken procedure gesprekken met kandidaten voor vacatures in de Hoge Raad in de tweede week van juni

  De duur van de gesprekken met kandidaten wordt aangepast.