Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 november 2014
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • P. Oskam (CDA)
 • M. van Nispen (SP)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Maatregelen om misbruik van vluchtelingenstromen door jihadistische organisaties te voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 en Nationale Veiligheidsindices 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  TNO rapportage Langdurig verzuim bij de Nederlandse politie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsbrief politie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken van een aantal onderwerpen en toeggingen gedaan bij het AO politieonderwerpen van 18 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 37 en beleidsbevindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie justitiële rijkswetten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Over de grens: een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Besluit Thuiskopie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake de reactie van Spirit en Amsterbaken op eerdere brief geen alternatief voor sluiting JJI Amsterbaken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel inzake feitenrelaas identiteitsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapporten van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) n.a.v. klachten tegen Nederland over de wijze waarop Nederland ondersteuning biedt aan uitgeprocedeerde vreemdelingen en over de toegankelijkheid, doorstroom en kwaliteit van de maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op artikel 'Gebroken ouders continu tegengewerkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanvullende reactie van het kabinet op het ACVZ-advies inzake staatloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake gratieverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoord op de consultatie van de Commissie inzake Europese regelgeving voor RPAS / drones, genaamd ‘Opening the market for remotely piloted aircraft systems (RPAS or civil drones)’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Gevolgen van de uitspraak van het EHRM in de zaak Jeunesse versus Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Onderhandelingen gegevensbescherming 3e kwartaal 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Mededeling handboek aanpak schijnhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het verzoek om het verlenen van technische ondersteuning bij de uitwerking van het position paper EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2015, de ontwerpmeerjarenraming 2016-2019 en het ontwerpbeheerplan 2015 van de Nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het rapport "Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven"

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Werkbezoek aan de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek SP-fractie inzake slachtoffers van het misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek D66-fractie inzake geheime documenten op straat door groot veiligheidslek bij de politie (NRC d.d. 19-11-2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek SP-fractie om reactie op het bericht over tekortgeschoten toezicht door Bureau Financieel Toezicht (BFT)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rappel reactie op het rapport 'Politiemensen over het strafrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brievenlijst

 40. 40

  Verzoek uitbreiding spreektijd WGO politie op 17 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek verlenging AO opvang en terugkeer op 20 november 2014

  Te behandelen:

  Loading data