Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 oktober 2014
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • G.A. van der Steur (VVD)
 • P. Oskam (CDA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • A.G. Schouw (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 1 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratief-rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met een indexering van de tarieven en de aanpak veelplegers in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 10. 10

  Coulanceregeling PTSS voor (ex)politiemedewerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstelbericht n.a.v. het verzoek van het lid Schouw over het artikel in Nu.nl "AIVD en OM via achterdeur bij gegevens belastingdienst"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging verbetering zaakachterstanden en doorlooptijden en langdurig archiveren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Blokkeren gestolen telefoons

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportages Nationaal Rapporteur inzake cijfers mensenhandel 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Veiligheidsonderwerpen van 26 juni 2014 inzake haatcriminaliteit en straatcoaches

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ademluchtapparatuur brandweer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport ‘Over de grens: een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het bericht dat de recherche geen overuren meer betaald krijgt

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderscheid tussen een informant en een infiltrant

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken aanpak veelplegers in het verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afghaanse tolk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Opening gesloten gezinsvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage Vreemdelingenketen periode januari-juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over de termijn waarop het kabinet conclusies denkt te verbinden aan de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014, C-131/12, inzake Google Spain SL en Google Inc/AEPD en Mario Costeja Gonzalez

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op artikel ‘Golf van zelfmoordpogingen en dreigende suïcides onder Armeense vluchtelingen’ in de Volkskrant van 9 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het artikel in de Telegraaf “Bom onder asielbeleid” van 23 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Landgebonden asielbeleid inzake Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op nadere vragen van de leden Oskam en Van der Staaij gesteld tijdens het Algemeen Overleg Jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Richtlijn uitwisseling informatie verkeersovertredingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Aanbeveling online kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9 en 10 oktober 2014 en monitoringsoverzicht JBZ-dossiers 3e kwartaal 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 9-10 oktober a.s. over welke vraag het Italiaanse Voorzitterschap in relatie tot het agendapunt Europees Openbaar Ministerie wil bespreken

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Laatste stand van zaken agenda JBZ-Raad 9 en 10 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op consultatie van de Commissie inzake de interne veiligheidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderzoeksvoorstel van de VVD-fractie in het kader van de Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag deelname van de rapporteur Europees Openbaar Ministerie (EOM) aan een interparlementaire conferentie te Parijs (17 september 2014)

 40. 40

  Voortgangsrapportage van de rapporteur EOM september 2014

 41. 41

  Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek reactie op het bericht “Staat moet hoge schadevergoeding betalen aan asielkinderen” in NRC

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek werkbezoek Fraudehelpdesk

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek reactie op artikel 'Gebroken ouders continu tegengewerkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Initiatiefwetsvoorstellen mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek rondetafelgesprek over de Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (Bronbescherming in strafzaken) (Kamerstuk 34032)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Advies Afdeling advisering Raad van State over dataretentie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoek rondom drones

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brievenlijst

 51. 51

  Verzoek schriftelijk overleg over pilot inbewaringstelling DT&V

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven